1. Maklum balas Peserta Kursus Essentials Intel Teach V10.1

Peringkat Kursus Essentials Program Intel® Teach : Peserta Guru (Participant Teacher)

Jawapan dan maklumat anda akan memberi peluang kepada kami untuk membantu anda dan juga pihak kami.

* 1. Sejauh manakah setiap pernyataan berikut memberi penjelasan mengenai kursus Intel® Teach yang dihadiri? (Pilih SATU jawapan bagi setiap soalan)

  Tidak benar Kurang benar benar Sangat benar
a. Fokus kepada integrasi ICT dalam pengajaran
b. Membekalkan strategi pengajaran yang berguna untuk guru
c. Memberi penjelasan cara untuk menggunakan ICT bersama pelajar
d. Memberi peluang untuk berkolaborasi dengan guru lain semasa latihan

* 2. Setelah berkursus, sejauh manakah anda bersedia untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti pelajar berikut?

  Tidak bersedia Sedikit bersedia Sederhana bersedia Sangat bersedia
a. Melaksanakan kaedah pengajaran yang menegaskan kepada kerja sendiri pelajar
b. Mengintegrasi teknologi dalam P-P
c. Membantu pelajar yang ingin menggunakan ICT dalam tugasannya
d. Menilai tugasan pelajar yang berasaskan teknologi
e. Menyelaraskan pengajaran dan penilaian anda sejajar dengan kandungan kurikulum

* 3. Imbas kembali tentang fasilitator yang membimbing anda dalam kursus ini. Tandakan pilihan yang paling sesuai bagi setiap aktiviti berikut:

  Tidak langsung Kurang Sederhana Sangat
a. Sejauhmanakah beliau berjaya membimbing peserta untuk membina unit plan?
b. Sejauhmanakah beliau berjaya melibatkan peserta dalam perbincangan pedagogi dan isu pengurusan bilik darjah?

* 4. Sejauh manakah setiap komponen dalam kursus ini membantu anda belajar untuk mengintegrasikan teknologi dalam P-P?

  Tidak membantu Sedikit membantu Sederhana membantu Sangat membantu
a. Membina dan belajar cara menggunakan Soalan Utama, Unit dan Isi Kandungan.
b. Membincang dan berfikir mengenai pedagogi
c. Mencari dan menilai sumber untuk unit plan
d. Membina persembahan multimedia pelajar.
e. Membina bahan penerbitan spt buletin, brosur, flyer
f. Membina bahan sokongan guru
g. Membina bahan web 2.0 spt blog/wiki/google doc

* 5. Pilih pernyataan yang dapat menjelaskan aras pengalaman anda mengintegrasi teknologi dalam P-P sebelum mengikuti kursus Intel® Teach ini.

* 6. Selepas berkursus, saya akan dapat membimbing guru sejawat saya untuk

  Sangat yakin Yakin Sederhana yakin Tidak yakin
a. menyediakan Unit Plan Pembelajaran Berasaskan Projek
b. menyediakan bahan sokongan p-p
c. mengintegrasikan teknologi dalam aktiviti p-p
d. menggunakan kemahiran abad ke-21 dalam p-p
e. menyediakan soalan pemikiran aras tinggi
f. menggunakan pelbagai kaedah penilaian yang sesuai

* 7. Beri cadangan lain jika ada.

* 8. Isikan maklumat berikut:

T