הונטערגרונד ערפארונגען און פעאיגקייטן

די איסט רעמעפא באורד אוו עדיוקעישאן האט אריינגענומען School Leadership, LLC צו העלפן בשעת'ן די אונטערנעמונג פון א זוכעניש פאר א נייע סופעראינטענדענט פון שולעס. דער באורד שפירט אז עס איז וויכטיג צו הערן באמערקונגען פון מיטגלידער פון די שולע קאמיוניטי לגבי די פעאיגקייטן וואס מען זאל זוכן אין א נייע סופעראינטענדענט. מיר וועלן אייך דאנקבאר זיין פאר אייער הילף מיטן אויספולן די קורצע סורוועי אנליין. ביטע פולט אויס דעם סורוועי נישט שפעטער ווי דעצעמבער.  א דאנק. 


Question Title

* 1.  אין די פאלגנדע ליסטע פון מעגליכע פריערדיגע ערפארונגען און פעאיגקייטן פאר א סופעראינטענדענט, ביטע צייכנט אן ווי וויכטיג איר האלט אז יעדע פון זיי איז פאר די נעקסטע סופעראינטענדענט פון די איסט רעמעפא צענטראלע סקול דיסטריקט.

  נישט וויכטיג וויכטיג זייער וויכטיג
 
ערפארונג אלס א סופעראינטענדענט פון שולעס
ערפארונג אלס א צענטראלע אפיס אדמיניסטראטאר
ערפארונג אלס א שולע פרינציפל
ערפארונג אלס א קלאסצימער טיטשער
ערפארונג אין צושטעלן פירערשאפט אין א הויכע-ערווארטונג שולע דיסטריקט
אייגנטומער פון א פארדינטע דאקטוראט
געשולט אין פובליק רילעישאנס
געשולט אין לעיבאר רילעישאנס אריינגערעכנט עמפלויאי קאנטראקט פארהאנדלונגען
געשולט אין צושטעלן לערנען און קוריקיולום פירערשאפ
געשולט אין צושטעלן פירערשאפט פאר דידזשיטל לערנען געלעגנהייטן
געשולט אינעם געביט פון היומען ריסאורסעס (צ.ב. אויפנעמען און שטיצן שטאב)
געשולט אין באדזשעטינג, פינאנץ און פאסיליטי פלאנירונג
געשולט אין צושטעלן ספעציעלע עדיוקעישאן פירערשאפט
געשולט אין צושטעלן עדיוקעישאנעל פירערשאפט פאר ELL סטודענטן און זייערע פאמיליעס
געשולט אין קורץ און לאנג-טערמיניגע פלאנירונג
געשולט אין רעדן אין די עפנטליכקייט און אין שריפטליכע קאמיוניקאציעס
געשולט אין ארבעטן עפעקטיוו מיט אן ערוועלטע באורד אוו עדיוקעישאן
געשולט אין די פאליטישע פראצעדור (צ.ב. ארבעטן מיט לעדזשיסלעיטארס און אנדערע באאמ

Question Title

* 2. 2.   וואס זעט איר אלס דער איינציגער, וויכטיגסטער קוואליפיקאציע וואס דער נעקסטער סופעראינטענדענט פון די איסט רעמעפא צענטראלע סקול דיסטריקט זאל באזיצן? פארוואס?

Question Title

* 3. 2.   אנדערע באמערקונגען אדער רעקאמענדאציעס צום באורד אוו עדיוקעישאן לגבי די סופעראינטענדענט זוכעניש:

Question Title

* 4. 2.    ביטע דערציילט אונז וועגן אייך. ביטע צייכנט אריין אויב איינע אדער מער פון די פאלגנדע פארבינדונגען מיט די איסט רעמעפא צענטראלע סקול דיסטריקט זענען שייך פאר אייך:

  יא
אן איינוואוינער אן קיין קינדער וואס זענען יעצט אין שולע
אן איינוואוינער מיט קינדער וואס זענען יעצט אין שולע
א מיטגליד פון די טיטשער שטאב
א מיטגליד פון די שטיצע שטאב
א מיטגליד פון די אדמיניסטראטיווע שטאב
א מיטגליד פון די אדמיניסטראטיווע שטאב
א סטודענט
א יעצטיגע אדער פריערדיגע מיטגליד פון די באורד אוו עדיוקעישאן

T