Eksperyans ak Konpetans DebazKomisyon Edikasyon East Ramapo angaje School Leadership, LLC pou ede li pandan li ap antreprann yon rechèch pou yon nouvo Sipèentandan Lekòl. Komisyon Konsèy la santi li enpòtan pou jwenn opinyon manm kominote lekòl la sou kalite ke li ta dwe chache nan yon nouvo Sipèentandan. Nou ap apresye asistans ou lè w ranpli kout sondaj sa a sou entènèt.  Mèsi.


Question Title

* 1. Nan lis sa a sou eksperyans posib anvan ak ladrès pou yon Sipèentandan, tanpri endike kijan ou kwè chak enpòtan pou pwochen Sipèentandan East Ramapo Central School District (Distri Santral Lekòl East Ramapo la)..

  Pa enpòtan Enpòtan Trè Enpòtan
Eksperyans kòm Sipèentandan Lekòl yo
Eksperyans kòm yon administratè biwo santral
Eksperyans kòm yon direktè lekòl
Eksperyans kòm pwofesè salklas
Eksperyans nan bay lidèchip nan yon distri lekòl ki gen gwo atant
Titilè yon doktora aki
Konpetan nan relasyon piblik
Konpetan nan relasyon travay ki gen ladan negosyasyon kontra anplwaye
Konpetan nan bay enstriksyon ak lidèchip kourikoulòm
Konpetan nan bay lidèchip pou opòtinite aprantisaj dijital
Konpetan nan domèn Resous Imèn (egzanp seleksyon ak sipò pèsonèl)
Konpetan nan bidjetizasyon, finans ak planifikasyon etablisman
Konpetan nan bay lidèchip edikasyon espesyal
Konpetans nan bay lidèchip edikasyonèl pou elèv ELL yo ak fanmi yo
Konpetan nan planifikasyon kout ak long tèm
Konpetan nan pale an piblik ak nan kominikasyon alekri
Konpetan nan travay efektivman ak yon konsèy eli nan edikasyon
Konpetan nan pwosesis politik la (sètadi ap travay avèk lejislatè yo ak lòt ofisyèl eli)

Question Title

* 2. 2.   Ki sa ou wè kòm yon sèl, kalite ki pi enpòtan ke sipèentandan kap vini an nan East Ramapo Central School District la ta dwe posede? Poukisa?

Question Title

* 3. 2.   Lòt kòmantè oswa rekòmandasyon a Komisyon Konsèy Edikasyon an konsènan rechèch Sipèentandan an:

Question Title

* 4. 2.    Pale nou de ou. Tanpri tcheke TOUT relasyon sa yo avèk East Ramapo Central School District ki aplike pou ou:

  Wi.
Yon rezidan KI PA GEN timoun ki lekòl aktyèlman
Yon rezidan KI GEN timoun ki lekòl aktyèlman
Yon manm nan staf pwofesè a
Yon manm nan staf sipò a
Yon manm staf administratif la
Yon ofisye yon òganizasyon paran
Yon elèv
Yon manm aktyèl oswa ansyen nan Komisyon Konsèy Edikasyon an

T