Εισαγωγή

Εκτός από τις νομικές υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές οδηγίες, οι ενεργειακοί έλεγχοι προσφέρουν πολλά οφέλη τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας. Oι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να εντοπίζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε μια επιχείρηση, ως εκ τούτου δίνουν την δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους, βελτίωσης της κερδοφορίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Στόχος αυτής της έρευνας είναι η αναγνώριση του βαθμού επίγνωσης των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών σε σχέση με τα οφέλη που απορρέουν από τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων και την εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Η έρευνα πραγματοποιείται από το ΙΝΖΕΒ (www.inzeb.org) σε συνεργασία με το Eλληνικό Παράρτημα του Association of Energy Engineers (www.aee-greece.gr).

Δήλωση Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR):
Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη καθώς κανένα προσωπικό ή εταιρικό στοιχείο (όνομα συμμετέχοντα, επωνυμία επιχείρησης/οργανισμού, e-mail προσωπικό ή εταιρικό, website κλπ) δεν απαιτούνται. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη σύνταξη μίας έκθεσης, η οποία θα είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας των απαντήσεων που θα λάβουμε και θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο τέλος της έρευνας, και μόνο εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ώστε να σας αποσταλεί η έκθεση ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για αυτόν τον σκοπό και θα παραμένει στη βάση δεδομένων μας μέχρι την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της έρευνας.
Για όποια ερώτηση ή απορία σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης inzeb@inzeb.org

Question Title

Image

Question Title

* 1. Η θέση που κατέχω στην επιχείρηση είναι:

Question Title

* 2. Πόσα άτομα απασχολεί η επιχείρησή σας σε όλες τις εγκαταστάσεις της, εξαιρουμένων των ιδιοκτητών και συνεργατών;

Question Title

* 3. Τι προτεραιότητα θα λέγατε ότι δίνεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα εντός της επιχείρησής σας σε επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης;

Χρησιμοποιείστε κλίμακα 1-10 με 1 χαμηλότερη και 10 υψηλότερη προτεραιότητα

Question Title

* 4. Τι προτεραιότητα θα λέγατε ότι δίνεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα εντός της επιχείρησής σας από το σύνολο της ιεραρχίας της διοίκησης στην παρούσα στιγμή;

Χρησιμοποιείστε κλίμακα 1-10 με 1 χαμηλότερη και 10 υψηλότερη προτεραιότητα

Question Title

* 5. Τι από τα παρακάτω ισχύει για την επιχείρησή σας; Σημειώστε όλα όσα ισχύουν.

  Ναι Όχι Δε γνωρίζω
Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην επιχείρησή μας, είναι ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει.
Η επιχείρησή μας διαθέτει θεσπισμένη Περιβαλλοντική Πολιτική.
Η επιχείρησή μας έχει καθιερώσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO14001 ή EMAS.
Η επιχείρησή μας είναι στη διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO14001 ή EMAS.
Η επιχείρησή μας διαθέτει θεσπισμένη Πολιτική για την Ενέργεια.
Η επιχείρησή μας έχει καθιερώσει Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 50001.
Η επιχείρησή μας είναι στη διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το ISO 50001.
Η επιχείρησή μας διαθέτει Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των καταναλώσεων ενέργειας (Energy Monitoring System).
Η επιχείρησή μας διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων (BEMS (Building Energy Management Systems)
Στην επιχείρησή μας πραγματοποιούμε εκπαιδεύσεις ή/και δράσεις-διαδικασίες ενθάρρυνσης και υποστήριξης του προσωπικού για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Question Title

* 6. Η επιχείρησή σας έχει επενδύσει σε δράσεις για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά το τελευταίο έτος;

T