Arolwg eiddo gwag


A ydych yn byw yn agos at eiddo gwag?

…neu a ydych yn berchen ar eiddo gwag eich hun?

Mae tua 27,000 o enghreifftiau o eiddo gwag tymor hir yn y sector preifat yng Nghymru.*

Yn ogystal â bod yn adnodd segur yn y sector tai, gall eiddo gwag achosi problemau ehangach sy'n effeithio ar gymunedau. Gallant arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol, gallant effeithio ar eiddo cyfagos, a gallant ddadrithio darpar brynwyr.

Er bod gan awdurdodau lleol ystod o bwerau, ac er eu bod yn gallu cynnig cymorth ymarferol, cyngor a chymhellion ariannol er mwyn annog pobl i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd, a yw hyn yn ddigon?

Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru am glywed eich barn chi ynghylch effaith eiddo gwag ar gymunedau, ac ynghylch a yw digon yn cael ei wneud i fynd i'r afael â’r sefyllfa o ran eiddo gwag yng Nghymru.

Mae eich barn yn bwysig inni, a bydd yn helpu i lywio gwaith y Pwyllgor. Byddem yn ddiolchgar pe gallech sbario ychydig funudau i gwblhau ein harolwg byr. Nid oes gofyn ichi ateb pob cwestiwn.

Diolch yn fawr am eich amser.

Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn yr arolwg hwn yn aros yn ddienw. Bydd y canlyniadau'n cael eu crynhoi a'u cyhoeddi ar-lein, ond ni fyddwn yn priodoli ymatebion i unigolion. Os hoffech wybod sut y bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd.

*Mae eiddo gwag yn eiddo sy'n atebol am y dreth gyngor ac sydd wedi bod yn wag am gyfnod o chwe mis neu fwy. Caiff y mathau o eiddo a ganlyn eu heithrio o'r diffiniad hwn:

·         Ail gartref neu gartref gwyliau;

·         Eiddo dan berchnogaeth un o'r canlynol:

-          Landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (RSLs);

-          Yr heddlu a’r lluoedd arfog;

-          Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol;

-          Prifysgolion a cholegau;

-          Awdurdodau lleol a’r Llywodraeth

-          Ystâd y Goron; neu

-          Eglwysi a chyrff crefyddol eraill.

·         Eiddo sy'n cael ei ddefnyddio ond at ddibenion dibreswyl;

·         Eiddo sydd wedi cael eu dad-fandio gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA).

T