วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสำรวจนี้เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความเข้าใจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กฟผ. มากขึ้น อนึ่ง แบบสำรวจนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องที่ กฟผ. ควรให้ความสำคัญ จากมุมมองของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนของ กฟผ. และเป็นพื้นฐานเนื้อหาในการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งเพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ กฟผ. ต่อไป

หากท่านใดมีคำถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจ กรุณาติดต่อ คุณศุภพงษ์ ชุณหรัศมิ์ โทร. 089-115-3993 ในเวลา 9.30-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.

หมายเหตุ: โปรดตอบคำถามในข้อที่มีเครื่องหมาย *

Question Title

* 1. ตำแหน่ง:

Question Title

* 2. หน่วยงาน/องค์กร:

Question Title

* 8. ความยั่งยืนในมุมมองของท่านคืออะไร? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 9. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการ (Corporate governance) เช่น โครงสร้างการบริหาร แนวการปฏิบัติและกระบวนการดำเนินงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้

Question Title

* 10. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤต (Risk management) เช่น ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบการผลิต เช่น ก๊าซ ถ่านหิน ลิกไนต์และเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าชนิดอื่นๆ เป็นต้น เพื่อวางแผนป้องกัน ให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

Question Title

* 11. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) ให้เกิดความต่อเนื่อง เช่น การส่งมอบสินค้าและบริการของบริษัท ห้างร้าน ถูกต้องตามเวลาและความต้องการ ตามที่ กฟผ. กำหนด และตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

Question Title

* 12. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง การไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่วนรวม และการเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแทนที่จะมุ่งเน้นเพียงผลกำไร เป็นต้น

Question Title

* 13. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงงานวิจัยและพัฒนา เช่น การค้นคว้างานวิจัยเพื่อหาวิธีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่

Question Title

* 14. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงความมั่นคงในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้การผลิตไฟฟ้ามีความต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการของประเทศไทย

Question Title

* 15. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand-side management) เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสมในประเทศไทย

Question Title

* 16. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ในการผลิตไฟฟ้า

Question Title

* 17. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงการใช้น้ำของชุมชนที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมทั้งการรักษาคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

Question Title

* 18. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าขึ้นสู่บรรยากาศซึ่งจะทำให้ให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อน

Question Title

* 19. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ปฏิบัติการของ กฟผ. เช่น พันธุ์สัตว์และป่าไม้ เป็นต้น

Question Title

* 20. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การทิ้งขยะ และการปล่อยน้ำ เป็นต้น

Question Title

* 21. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการใช้ทรัพยากร หรือวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน ลิกไนต์ น้ำ เป็นต้น

Question Title

* 22. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงเรื่องการจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Question Title

* 23. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการปฏิบัติด้านแรงงาน ทั้งด้านการสรรหาและคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ และสภาพเงื่อนไขการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ค่าชดเชย การอบรมพัฒนาและสวัสดิการทางสังคมต่างๆ เป็นต้น

Question Title

* 24. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีสภาพการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกายและจิตใจ อีกทั้งดูแลสุขอนามัย สุขภาพ และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

Question Title

* 25. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงกิจกรรมการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยรอบโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า

Question Title

* 26. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น การพบปะ เยี่ยมเยือน การประชุม การสัมมนา และการร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของ กฟผ. และสื่อสารกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ กฟผ.

Question Title

* 27. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการวางแผนรับมือเพื่อเตรียมความพร้อมและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึง การซ้อมแผนฉุกเฉินภัยทางธรรมชาติ หรืออุบัติภัยในการดำเนินงาน เช่น มาตรการและระบบรักษาความปลอดภัย การจัดอบรมดับเพลิงและการให้ความร่วมมือกับภาครัฐเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

Question Title

* 28. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงการวางนโยบาย กระบวนการภายใน และมาตรการแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิด ฉ้อโกงองค์กรและเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

Question Title

* 29. ท่านต้องการให้ กฟผ. คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ในการดำเนินงานภายในองค์กรและในสายโซ่อุปทาน เช่น การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างเหมา ทั้งของ กฟผ. และของผู้รับเหมา/ ผู้รับเหมาช่วง ตามกฎหมายแรงงานและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

Question Title

* 30. ท่านต้องการให้ กฟผ. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ กฎหมาย และมาตรฐานด้านสังคม รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการ หรือข้อตกลงระดับสากลด้านต่างๆ เช่น กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล การไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เป็นต้น

Question Title

* 31. ท่านคิดว่ามีประเด็นหรือเรื่องที่สำคัญอื่นอีกหรือไม่ ที่ กฟผ. จำเป็นจะต้องบริหารจัดการเพิ่มเติม นอกเหนือจากประเด็นที่ได้สอบถามข้างต้น และเพราะเหตุใด?

Question Title

* 32. ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือไม่ โปรดระบุ

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้


ความหมายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. คู่ค้าและพันธมิตร: บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ และองค์กรพันธมิตรการดำเนินงานตามภารกิจหลัก บริษัทในเครือ กฟผ. (กลุ่มบริษัท กฟผ.รวมถึงคู่ความร่วมมือ)

2. ชุมชน (รอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง): ชุมชนรอบหน่วยงาน กฟผ. ได้แก่ i.)โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง ii.)ระบบส่ง iii.)พื้นที่พัฒนาโรงไฟฟ้า iv.)พื้นที่พัฒนาโครงการระบบส่ง v.)สำนักงานของธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M)

3. นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม: กลุ่มผู้นำความคิด และผู้มีอิทธิพลทางความคิด กลุ่มนักพัฒนาและกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานตามภารกิจ กฟผ.

4. พนักงานและสหภาพแรงงาน: พนักงานกฟผ. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ลูกจ้างจ้างเหมาและสหภาพแรงงาน กฟผ.

5. ภาครัฐและผู้กำกับดูแล: หน่วยงานภาครัฐผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟผ. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ หน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ลูกค้าหลัก: การไฟฟ้านครหลวง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ ลูกค้าตรง/ ลูกค้า O&M

7. ผู้ใช้ไฟฟ้า: ประชาชนทั่วไป/ ผู้บริโภค

8. สถาบันการเงิน: ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีสว่นในการทำธุรกรรมทางการเงินกับ กฟผ. (สตง. สคร. กระทรวงการคลัง)

9. สื่อมวลชนและนักข่าว: เครือข่ายสื่อสารมวลชนในสายพลังงาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ในพื้นที่ กทม. และท้องถิ่น
T