Mèsi paske ou pran tan pouw komplete sondaj sa a konsenan pèsepsyon kominote a sou sèvis ki disponib pou moun VIH negatif yo. Sondaj la te kreye pa Rezo SIDA nan Sid Florid ak Pwogram Prevansyon VIH nan Depatman Sante Florid nan vil Broward. Fidback ou a empòtan pou nou nan fason nou ka pi byen amelyore aksè sèvis la pou tout kominote a. Sondaj sa a pap pran plis pase 10 minit. Sondaj sa a konfidansyèl epi repons ou yo ap konplètman anonim. Nou mande ou pouw reponn chak kesyon onetman ke posib. Si ou pa ka reponn oswa ou pa vle reponn yon kesyon, li oke, jis ale nan pwochènn kesyon an.

Question Title

* 1. Dat:

Dat

Question Title

* 2. Eske ou ap viv aktièlman nan vil Broward?

Question Title

* 3. Kòd Postal lakay ou

Question Title

* 4. Ki laj ou genyen?

Question Title

* 5. Ki sa ki aktièl sèks idantite ou?

Question Title

* 6. Ki sèks idantite ou te ye nan nesans ou?

Question Title

* 7. Kisa ki peyi origin ou/nasyonalite?

Question Title

* 8. Kisa ki ras ou/etnisitew?

Question Title

* 9. Kisa ki se oriantasyon seksyel ou?

Question Title

* 10. Eske aktyelman sitiasyon lojman ou stab?

Question Title

* 11. Si se non, eksplike

Question Title

* 12. Kisa ki revni (lajan) aktyèl lakay ou chak ane?

Question Title

* 13. Nan opinyon pa ou, eske sèvis sa yo ak resous sa yo disponib pou moun VIH negatif yo? Tanpri mete yon "X" nan bwat la ki pi pre opinyon ou.

  Oui, sevis sa disponib Non, sevis sa pa disponib Mwen pa konnen si sevis sa disponib Refize reponn
Sant de Sante/Swen medikal pou pasyan ekstèn: vizit nan biwo doktè oswa klinik pou swen medikal
Kes Manajman: Kes manadjè yo ede kliyan yo resevwa sevis epi ede yo fè suivi sou sante yo
Medikaman PrEP: Komprime pou prevni transmisyon VIH/SIDA.
Sante Dantè/Bouch: Dan an general, sante boucal, dentur, chiruji boucal, etc.
Asirans Sante: Asirans la ede peye depans yo oswa co-peye si kliyan gen asirans prive.
Sevis Sante sou Kompotman: konsey pwofesyonel, terapi, oswa group sipo. 
Tretman pou itilizasyon sibtans(dwòg): Konsey Pwofesyonel pou dwòg oswa dejwe nan alkol
Konsey Nitrisyonel: Konsèy Pwofesyonel sou abitid manje an sante.
Konsey ak Tès sou VIH: tès VIH nan sant de sante oswa nan anvironman ki pa sant de sante.
Sante a domisil: sevis Pwofesyonel de sante nan lakay kliyan pa yon ajans ki gen lisans/cetifika.
Sèvis Hospis: sevis enfimyè ak konseye pou maladi terminal avek fanmi yo.
Bank manje oswa ticket manje: Sache manje, cetifika maket, manje delivere a domisil, avek sipleman nitrisiyonel.
Transpotasyon: Ede al kay doktè
Kontak: fas-a-fas, nan katye oswa avni, enfòmasyon ak rekritman pou sèvis prevansyon.
Edikasyon sou Sante / Rediksyon risk: Edikasyon yo bay sou prevansyon VIH, konsyans de VIH ak lòt sijè ki gen rapò.
Aderans pou PrEP: Enstriksyon sou kòman yo pran medikaman PrEP byen.
Sipò Legal: Ede Kliyan avek pwoblem legal yo tankou(testaman… etc.)
Reyabilitasyon: terapi fizik, terapi okipasyonèl, terapi lapawòl, fòmasyon vizyon ki ba, etc.
Konsèy kamarad: Sipò ak konsèy nan men manm kominote yo.
Lojman: Ede jwenn yon kote pou viv oswa ak / oswa kembe yon kote pouw viv.
Pwogram echanj zegwi: aksè nan yon pwogram echanj zegwi gratis pou zegwi pwòp oswa tou nèf.

Question Title

* 14. Tanpri ranpli bwat akote sèvis ou te itilize oswa ou te bezwen pandan 12 mwa ki sot pase yo.

  Mwen te resevwa sevis sa san difikilte Mwen te resevwa sevis sa, men li te difisil poum te jwenn Mwen te bezwen sevis sa, men mwen pat ka jwenn li Mwen pa te bezwen sevis sa Mwen pa konnen si sevis sa disponib
Sant de Sante/Swen medikal pou pasyan ekstèn: vizit nan biwo doktè oswa klinik pou swen medikal
Kes Manajman: Kes manadjè yo ede kliyan yo resevwa sevis epi ede yo fè suivi sou sante yo
Medikaman PrEP: Komprime pou prevni transmisyon VIH/SIDA.
Sante Dantè/Bouch: Dan an general, sante boucal, dentur, chiruji boucal, etc.
Asirans Sante: Asirans la ede peye depans yo oswa co-peye si kliyan gen asirans prive.
Sevis Sante sou Kompotman: konsey pwofesyonel, terapi, oswa group sipo. 
Tretman pou itilizasyon sibtans(dwòg): Konsey Pwofesyonel pou dwòg oswa dejwe nan alkol
Konsey Nitrisyonel: Konsèy Pwofesyonel sou abitid manje an sante.
Konsey ak Tès sou VIH: tès VIH nan sant de sante oswa nan anvironman ki pa sant de sante.
Sante a domisil: sevis Pwofesyonel de sante nan lakay kliyan pa yon ajans ki gen lisans/cetifika.
Sèvis Hospis: sevis enfimyè ak konseye pou maladi terminal avek fanmi yo.
Bank manje oswa ticket manje: Sache manje, cetifika maket, manje delivere a domisil, avek sipleman nitrisiyonel.
Transpotasyon: Ede al kay doktè
Kontak: fas-a-fas, nan katye oswa avni, enfòmasyon ak rekritman pou sèvis prevansyon.
Edikasyon sou Sante / Rediksyon risk: Edikasyon yo bay sou prevansyon VIH, konsyans de VIH ak lòt sijè ki gen rapò.
Aderans pou PrEP: Enstriksyon sou kòman yo pran medikaman PrEP byen.
Sipò Legal: Ede Kliyan avek pwoblem legal yo tankou(testaman… etc.)
Reyabilitasyon: terapi fizik, terapi okipasyonèl, terapi lapawòl, fòmasyon vizyon ki ba, etc.
Konsèy kamarad: Sipò ak konsèy nan men manm kominote yo.
Lojman: Ede jwenn yon kote pou viv oswa ak / oswa kembe yon kote pouw viv.
Pwogram echanj zegwi: aksè nan yon pwogram echanj zegwi gratis pou zegwi pwòp oswa tou nèf.

Question Title

* 15. aktyèlman, ki 3 bezwen ki pi empotan ou genyen?

Question Title

* 16. Eske out e fe tès pou VIH? 

Question Title

* 17. Si se oui, ki dat ki denye fwa ou te fe tès VIH?

Question Title

* 18. Si se oui, ki sa ki te rezilta nan dènye tès VIH ou a?

Question Title

* 19. Èske w konnen ki medikaman ak/oswa tretman ki ka itilize pou pwotejew pou ou pa pran oubyen kont VIH?

Question Title

* 20. Eske ou janm itilize nenpòt medikaman ak / oswa tretman pou ampeche ou pran VIH?

Question Title

* 21. Si se oui, kibo out e konn jwenn li?

Question Title

* 22. Nan denye 6 mwa ki sot pase, lè mwen te fè sèks mwen te itilize kapòt (TCHEKE YON):

Question Title

* 23. Èske gen nenpòt lòt bagay ou ta renmen di nou sou bezwen swen sante ou ki pa te ekri nan sondaj sa a?

T