Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sedang melakukan kaji selidik bagi mendapatkan maklum balas pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan. Hasil dapatan daripada kaji selidik ini akan membantu SSM untuk menilai semula dan membuat penambahbaikan ke atas kekurangan yang ada dalam usaha ke arah penyampaian perkhidmatan yang terbaik. Kaji selidik ini merangkumi dua bahagian soalan sahaja. Segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan dan hanya akan digunakan untuk tujuan penambahbaikan perkhidmatan SSM.

Terima kasih atas penyertaan anda.

 

The Companies Commission of Malaysia (SSM) is conducting a survey to obtain customers feedback on the services provided. Findings from this survey will help SSM to re-evaluate and further improve towards delivering the best services. Every response is confidential and will only be used to enhance and improve SSM's services.

Thank you for your participation.

T