Chestionar cadre didactice care predau la clasa I

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în parteneriat cu Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse și Asistenţă Educațională, derulează un studiu cu privire la impactul clasei pregătitoare asupra evoluției elevului în clasa I, în anul şcolar 2013-2014.
Vă rugăm să completaţi acest chestionar, pentru a ne oferi o imagine asupra specificului şi modalităţii de organizare a activităţilor la clasa I, desfășurate cu elevii care au urmat clasa pregătitoare, respectiv cu elevii care au fost înscriși direct în clasa I. Completarea durează aproximativ 20 de minute.

Pe parcursul chestionarului am utilizat abrevierea CP pentru clasa pregătitoare și CI pentru clasa I. În situaţia în care aveţi o clasă cu predare simultană, informaţiile solicitate se referă la elevii de clasa I.

Atenţie!
Vă rugăm să completaţi cu atenţie răspunsurile la itemii din chestionar, deoarece chestionarul nu permite întreruperea, continuarea ulterioară sau revenirea asupra unui răspuns deja completat. Răspunsurile dvs. vor fi utilizate numai în scopul cercetării.

Vă mulţumim!

INDICATORI DE STRUCTURĂ ŞI CONTEXT

* 1. Denumirea şcolii

* 2. Judeţul/Localitatea

* 3. Tipul unităţii de învăţământ

* 4. Oferta de învăţare:

* 5. În cazul alternativelor educaționale, precizați care:

* 6. Mediul:

* 7. Selectaţi din lista de mai jos modul de organizare a clasei la care predaţi, cu precizarea, in cazul unei clase simultane, a variantei de organizare a regimului simultan.

* 8. Precizaţi numărul de elevi din clasă:

* 9. Care este numărul de elevi din clasa I la care predati, pe urmatoarele categorii:

SPAŢIUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI RESURSELE MATERIALE

* 10. Modul de organizare a spaţiului de învăţământ, pentru clasele primare din şcoală:

* 11. Spaţiul destinat clasei I este :

* 12. În situaţia în care utilizaţi același spaţiu folosit de CP în anul şcolar anterior, vă rugăm să precizaţi modul de organizare a CP în şcoală în acest an şcolar:

* 13. Ați amenajat sala de clasă folosind şi unele recomandări primite pentru CP?

* 14. Consideraţi că modul de organizare a spaţiului în sala de clasă, după modelul CP, contribuie sau apreciaţi că ar contribui la o mai bună acomodare a elevilor la cerinţele clasei I?

* 15. Precizaţi dacă materialele didactice sunt păstrate în dulapurile din sala de clasă:

* 16. Referitor la dotarea IT, precizaţi dacă în sala dumneavoastră de clasă beneficiaţi de:

  Da Nu
1. un computer
2. acces la internet
RESURSA UMANA

* 17. Aţi avut anul trecut aceiaşi elevi în CP?

* 18. Vă rugăm să menţionaţi dacă aţi participat la stagii de formare / perfecţionare organizate pentru:

  Da Nu
1. cursuri de formare organizate de MEN pentru CP
2. formare competenţe IT

* 19. Evaluaţi utilitatea cursurilor de formare organizate de MEN pentru CP în desfășurarea activităţii dvs. la clasa I:

PROGRAMUL CLASEI I

* 20. Elevii din clasa I studiază dimineaţa:

* 21. Precizaţi dacă în schema orară a clasei I la care predaţi ați inclus o disciplină opţională:

* 22. Pentru disciplinele din orarul clasei I, precizați cine realizează orele de:

  Limbă modernă Religie Educație fizică Opțional
1. Dumneavoastra
2. Alt profesor, titular
3. Alt profesor, suplinitor

* 23. Referitor la organizarea orei de curs, precizaţi :

* 24. Când realizaţi pauzele destinate activităților recreative din completarea activității de predare-învățare-evaluare?

* 25. Activitățile recreative realizate cu elevii în completarea activității de predare-învățare-evaluare se desfășoară (bifați toate variantele utilizate cu clasa dvs.):

EVALUĂRI ALE NIVELULUI DE CUNOŞTINŢE ŞI ABILITĂŢI
ALE ELEVILOR, LA INTRAREA ÎN CLASA I

Notă:
Itemii 26, 27, 28 se referă fiecare la un set de caracteristici ale elevilor Dvs., care vor fi completate în funcţie de categoria în care se regăsesc aceştia (anterior clasei I : au frecventat CP / au frecventat doar grădiniţa / nu au frecventat nici CP, nici grădiniţa). Reprezentând itemi de evaluare şi nu de opinie, vă rugăm să completaţi itemii în raport cu situaţiile prezente în clasa Dvs. Dacă nu aveţi elevi de clasa I în categoria menţionată, ocoliţi întrebarea.

* 26. La intrarea în clasa I, elevii care au frecventat CP:

  Cea mai mare parte Puțini dintre ei
1. Recunoşteau literele mari de tipar
2. Recunoşteau literele mari și mici de tipar
3. Recunoşteau cifrele 0-9
4. Recunoşteau numerele 0-31
5. Erau capabili să pronunțe clar sunetele limbii române/materne în cuvinte și enunțuri simple
6. Erau capabili să participe cu interes la dialoguri scurte, pe teme cunoscute
7. Erau capabili să citească unele cuvinte uzuale, însoțite/neînsoțite de suport intuitiv
8. Erau capabili să traseze elemente grafice și contururi de litere folosind resurse diferite
9. Erau capabili să scrie numerele de la 0 la 31
10.Erau capabili să ordoneze numerele în concentrul 0-31
11.Erau capabili să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0-31, prin numărare/ adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată

* 27. La intrarea în clasa I, elevii care au frecventat doar grădiniţa:

  Cea mai mare parte Puțini dintre ei
1. Recunoşteau literele mari de tipar
2. Recunoşteau literele mari și mici de tipar
3. Recunoşteau cifrele 0-9
4. Recunoşteau numerele 0-31
5. Erau capabili să pronunțe clar sunetele limbii române/materne în cuvinte și enunțuri simple
6. Erau capabili să participe cu interes la dialoguri scurte, pe teme cunoscute
7. Erau capabili să citească unele cuvinte uzuale, însoțite/neînsoțite de suport intuitiv
8. Erau capabili să traseze elemente grafice și contururi de litere folosind resurse diferite
9. Erau capabili să scrie numerele de la 0 la 31
10.Erau capabili să ordoneze numerele în concentrul 0-31
11.Erau capabili să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0-31, prin numărare/ adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată

* 28. La intrarea în clasa I, elevii care nu au frecventat nici CP, nici grădiniţa:

  Cea mai mare parte Puțini dintre ei
1. Recunoşteau literele mari de tipar
2. Recunoşteau literele mari și mici de tipar
3. Recunoşteau cifrele 0-9
4. Recunoşteau numerele 0-31
5. Erau capabili să pronunțe clar sunetele limbii române/materne în cuvinte și enunțuri simple
6. Erau capabili să participe cu interes la dialoguri scurte, pe teme cunoscute
7. Erau capabili să citească unele cuvinte uzuale, însoțite/neînsoțite de suport intuitiv
8. Erau capabili să traseze elemente grafice și contururi de litere folosind resurse diferite
9. Erau capabili să scrie numerele de la 0 la 31
10.Erau capabili să ordoneze numerele în concentrul 0-31
11.Erau capabili să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0-31, prin numărare/ adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată

* 29. Enumerați câteva sugestii/exemple de bune practici privind valorificarea în clasa I a experiențelor de învățare dobândite în CP.

* 30. Care au fost dificultățile întâmpinate de elevii care s-au înscris direct în clasa I, în anul şcolar 2013-2014:

* 31. Cât de utilă considerați a fi pentru elevii din clasa I parcurgerea CP?

* 32. În ce măsură considerați că v-a fost util Raportul de evaluare la finalul CP pentru elevii care au absolvit CP în anul şcolar anterior:

* 33. La clasă preferaţi abordarea:

ABORDAREA INTEGRATĂ A ÎNVĂŢĂRII

* 34. Vă rugăm să precizaţi frecvenţa abordării integrate a învăţării:

* 35. Bifaţi categoria în care se încadrează, din punctul dumneavoastră de vedere, umătoarele aspecte referitoare la organizarea activităţilor integrate/ abordarea integrată a învăţării:

  Argumente pro/ facilităţi Argumente contra/ obstacole
1. Interesul elevului pentru implicarea în propria învăţare prin asigurarea legăturii cu realitatea cotidiană a acestuia
2. Materialele şi mijloacele didactice din dotarea şcolii
3. Manuale şi auxiliare didactice concepute în manieră integrată
4. Numărul mare de elevi din clasă
5. Nr mic de elevi din clasă
6. Timpul şcolar şi extraşcolar
7. Orarul fix
8. Proiectarea tematică a unităţilor de învăţare, abordând aceeaşi temă la mai multe discipline

* 36. Cum apreciaţi:

  1 deloc 2 3 4 5 foarte mare
1. Motivaţia participării elevilor la astfel de activităţi
2. Motivaţia profesorilor de organizare a activităţilor integrate
3. Utilitatea acestor activităţi în formarea competenţelor specifice la elevii din CP şi CI.
MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII

* 37. În activitatea la clasă, folosesc:

* 38. Vă rugăm să selectaţi varianta corespunzătoare:

  aproape la fiecare oră cel puţin o dată pe zi de câteva ori pe săptămână foarte rar niciodată
1. Frecvenţa organizării activităţii pe grupe de lucru
2. Frecvenţa utilizării metodelor interactive de învăţare

* 39. Bifaţi categoria în care se încadrează, din punctul dumneavoastră de vedere, umătoarele aspecte referitoare la organizarea activităţii pe grupe:

  Argumente pro/ facilităţi Argumente contra/ obstacole
1. Interesul elevului pentru lucrul în echipă
2. Atmosfera de lucru
3. Mobilierul modular
4. Materialele şi mijloacele didactice din dotarea şcolii
5. Prezenţa sarcinilor de lucru în echipă în exemplele de activităţi de învăţare propuse de programele şcolare, manuale şi auxiliarele didactice
6. Numărul mare de elevi din clasă
7. Numărul mic de elevi din clasă
8. Timpul şcolar

* 40. Cum apreciaţi:

  1 deloc 2 3 4 5 foarte mare
1. Motivaţia participării elevilor la astfel de activităţi
2. Motivaţia profesorilor de organizare a activităţilor pe grupe
3. Utilitatea acestor activităţi în formarea competenţelor specifice la elevii din CP şi CI.
OPINII PRIVIND MEDIUL ŞCOLAR

* 41. Enumeraţi cele mai importante 5 rechizite recomandate de dvs. elevilor de CI:

* 42. Evaluaţi gradul de adaptare a elevilor la specificul activității școlare din clasa I, după primul semestru:

* 43. Menţionaţi cele mai uzuale 3 modalităţi de evaluare utilizate la CI:

* 44. Enumeraţi primele 3 discipline la care întâmpinaţi greutăţi în derularea activităţilor la CI:

* 45. Alte aspecte

Elevii de clasa I poartă uniformă?

* 46. Precizați numărul de elevi de clasa I care beneficiază de After school. Dacă nu există astfel de cazuri, completați cu cifra "0" (zero):

* 47. Estimaţi ponderea elevilor din clasă care provin din familii dezavantajate din punct de vedere economic (şomaj, venituri la limita subzistenţei etc.)

* 48. Precizaţi numărul elevilor. Daca nu sunt asemenea situatii completati spatiul rezervat cu cifra "0" (zero):

* 49. Sugestii şi recomandări privind clasa I, pentru anul școlar viitor:

* 50. Dacă aţi oferi un premiu elevilor dvs. din clasa I, acesta ar fi pentru:

* 51. Dacă aţi obţinut vreun feedback relevant din partea părinţilor (opinii / observaţii), legat de acomodarea elevului la clasa I, formulaţi pe scurt la ce se referă acesta.

Vă rugăm să completaţi câteva informaţii generale despre Dvs., mediul educațional şi experienţa Dvs.didactică.

* 52. Tipul unităţii şcolare:

* 53. Nivel de studii absolvit:

* 54. În ce priveşte experienţa Dvs. didactică, vă rugăm să precizaţi:

* 55. În anul şcolar anterior aţi predat la CP?

* 56. Nivelul de calificare:

* 57. Încadrare:

* 58. Localitatea de domiciliu:

* 59. Vârsta:

* 60. Gen:

Vă mulţumim pentru colaborare!

T