ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສັງລວມບັນດາຜົນກະທົບຕ່າງໆຕໍ່ກັບຊາວກະສິກອນໃນລາວ ທີ່ເກີດຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຊ່ວຍກັນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ. 
The survey COVID-19 Impact on farmers in Laos actual impact on farmer and what are farmers need to find out the solution for farmers in Laos during the COVID-19 pandemic.

Question Title

* 1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ General information

Question Title

* 2. ທຸລະກິດ ຫຼື ສວນຂອງທ່ານ ມີພະນັກງານ ຫຼື ແຮງງານຈັກຄົນ?
How many staff/ labor in your farm, business?

Question Title

* 3. ເນື້ອທີ່ການຜະລິດຂອງທ່ານມີເທົ່າໃດ?

Question Title

* 4. ທ່ານຜະລິດຫຍັງເປັນຕົ້ນຕໍ? (What is your main production?)

Question Title

* 5. ຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍ ຫລື ບໍ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວ ມີຫລາຍປານໃດ? (ຈັກກິໂລ,ຈັກໂຕ...) If you can't sell your produce or can't harvest them, how much is the loss (In Kg or per head of animal)

Question Title

* 6. ຖ້າຕີລາຄາເປັນເງີນແລ້ວ ຜົນເສຍຫາຍຫລາຍປານໃດ (ຈັກກີບ) ? (How much the loss in Kip)

Question Title

* 7. ນອກຈາກວ່າຜົນຜະລິດບໍ່ໄດ້ຂາຍແລ້ວ ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກອື່ນໆອີກບໍ່ຕໍ່ການຜະລິດຂອງທ່ານໃນປະຈຸບັນ ຈົ່ງອະທິບາຍ. (In addition, do you have any other difficulties on your production at the present, please describe.)

Question Title

* 8. ຜົນຜະລິດທີ່ຍັງເຫຼືອມີຫລາຍປານໃດ ແລະ ຢາກຂາຍເທົ່າໃດ (How much produce you still have and want to sell?)

Question Title

* 9. ລາຍຮັບຂອງທ່ານກ່ອນເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດລະບາດແມ່ນເທົ່າໃດຕໍ່ເດືອນ? (ກີບ)
How much your income/month before COVID-19 outbreak ? (In kip)

Question Title

* 10. ລາຍຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ເດືອນມີເທົ່າໃດຫຼັງມີພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້? (ກີບ)
How much your income/month after during COVID-19 situation happen? (in KIP)

Question Title

* 11. ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີຫຍັງແນ່ຕໍ່ກັບພາກລັດ ຫຼື ຂະແໜງການທ່ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການວາງແຜນຊ່ວຍເຫຼືອພວກທ່ານໃນການບັນເທົາຜົນກະທົບ?
What are your recommendations to the Government or relevance stakeholders to help you dealing with the impact?

0 of 11 answered
 

T