Screen Reader Mode Icon
 
 
Salamat sa iyong interes sa online survey na ito. Ang pag-aaral ay naglalayong siyasatin ang mga karanasan ng mga pamilya sa panahon ng epidemyang coronavirus. Ang survey ay aabutin ng humigit-kumulang na 30 minuto.  Mangyaring basahin ng mabuti ang mga nakasaad bago sumasang-ayon sa pamamagitan ng pag tsek ( ) ng box sa ibaba.
 
Sasagutin mo ang ilang mga katanungan tungkol sa iyong buhay-pamilya, pangkalahatang kalusugan, relasyon, at kung paano ka namuhay sa panahon ng epidemyang Covid-19.
 
Tandaan lamang, ang pagkuha ng bahagi ay boluntaryo. Kung magpasya kang makibahagi, maaari kang umurong sa anumang kadahilanan sa pamamagitan ng pagpindot sa ekis (x)/isara ang browser bago isumite ang iyong mga sagot. Maaari mong balewalain ang mga sumusunod pang surveys na iyong matatanggap sa email.

Ang iyong mga sagot ay walang pagpapakilanlan, at gagawin namin ang lahat ng makatwirang hakbang upang matiyak na mananatili silang kumpidensyal. Ang iyong email address ay buburahin pagkatapos ng ginagawang pag-sasaliksik. Ang iyong email address ay hindi ibabahagi kahit kanino man. Ang iyong pribadong datos/data ay itatago sa isang file na protektado ng pasword at maaaring magamit sa mga publikasyon sa akademiko. Ang iyong IP address ay hindi pakikialaman. Ang mga datos ng pananaliksik ay itatago sa loob ng tatlong taon matapos ilathala sa pampublikong pahayagan.
 
Pahintulot
Nauunawaan ko na:
  • Ang partisipasyon ko ay lubos na boluntaryo.
  • Kailangan kong magbigay ng email address para sa mga susunod pang surveys. Gayunman, ang email address na ito ay hindi maaaring ibahagi kahit kanino man at tatanggalin mula sa aking mga sagot, kaya ang impormasyon na aking ibinigay ay pribado.
  • Dahil sa walang pagpapakilanlan, ang aking mga kasagutany ay hindi na maaaring bawiin pagkatapos na sila ay maisinumite, ngunit maaari akong umurong mula sa mga survey sa hinaharap.
  • Ang data na natipon sa pag-aaral na ito ay itatago at walang anumang pagkikilanlan sa aki mula sa pagsasaliksik na ito.

Question Title

* 1. Sa pamamagitan ng pag tsek sa box, ikaw ay sumasang ayon na ikaw ay magulang o tagapangalanga ng ng batang mula sa gulang na 0 hanggang labing walo (18) , at ikaw ay kusang sumasang-ayon na makibahagi sa pag-aaral na ito.

0 ng 34 ang nasagot
 

T