Mae’r Clwb Llyfrau yn un o gynlluniau Cyngor Llyfrau Cymru i hyrwyddo darllen ymysg plant, ac mae taflen dymhorol y Clwb, sy’n cael ei dosbarthu i ysgolion cynradd yng Nghymru, yn cynnig dewis deniadol o lyfrau. Hoffem glywed eich barn am ddarpariaeth y Clwb, a thrwy gymryd yr amser i lenwi’r holiadur byr hwn, cewch gyfle i ennill tocyn llyfr gwerth £10 – ac mae pum tocyn ar gael. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau’r holiadur a’i ddychwelyd atom ni, ynghyd â chyfeiriad e-bost dilys. Byddem yn hoffi clywed gan gynifer o bobl ag y bo modd, felly mae croeso i chi rannu’r ddolen hon ag aelodau’r teulu, ffrindiau a chydweithwyr.

The Clwb Llyfrau is one of the Welsh Books Council’s projects designed to promote reading amongst children, and its Books for your Children leaflet, distributed to primary schools in Wales each term, offers an attractive selection of books. We would love to hear your opinions on the service provided by the Clwb Llyfrau, and by taking part in this survey, you have the chance to win a £10 book token – and there are five tokens on offer. All you have to do is complete the survey and return it to us, along with a valid email address. Please share this link with as many of your family members, friends and colleagues as you wish.

Question Title

* 1. Enw’r ysgol
School name

Question Title

* 2. A ydych yn derbyn taflen y Clwb Llyfrau o’r ysgol?

Do you receive the Clwb Llyfrau leaflet from the school?

Question Title

* 3. A ydych yn prynu eitemau o daflen y Clwb?
Do you purchase items from the leaflet?

Question Title

* 4. Beth yw’r flaenoriaeth wrth ddewis eitemau o daflen y Clwb?
What is the priority when choosing items to purchase from the leaflet?

Question Title

* 5. Pa ffyrdd eraill ydych chi’n eu defnyddio i brynu llyfrau (Cymraeg/Cymreig)?
Which other ways do you use to purchase Welsh books?

Question Title

* 6. Wrth brynu drwy’r Clwb, tua faint fyddech yn barod i’w wario ar bob plentyn yn eich teulu?
When purchasing from the leaflet, how much would you consider spending on each child in the family?

Question Title

* 7. Ydy’r dull talu trwy’r ysgol yn gyfleus?
Is paying through the school convenient?

Question Title

* 8. A ydych yn ymwybodol bod yr ysgol yn derbyn 10% o werth yr archeb?
Are you aware that your school receives 10% of the order’s value?

Question Title

* 9. A fyddech yn fwy tebygol o archebu llyfrau petai presenoldeb gan y Clwb ar y we?
Would you be more likely to order if the Clwb Llyfrau had a presence on the internet?

Question Title

* 10. Mae croeso i chi nodi unrhyw awgrymiadau am welliannau i ddarpariaeth y Clwb Llyfrau e.e. enw’r Clwb, trefniadau, dewis o deitlau.
We welcome your comments and suggestions on how to improve the Clwb Llyfrau e.g. its name, arrangements, the choice of titles.

Question Title

* 11. Nodwch eich manylion cyswllt os gwelwch yn dda, er mwyn cael cyfle i ennill tocyn llyfr.
Please give your details in order to be entered in the prize draw.

Question Title

* 12. A ydych yn fodlon i ni gysylltu â chi er mwyn holi ymhellach am y Clwb?
Are you willing for us to contact you to discuss the Club?

Question Title

* 13. Ym mha iaith yr hoffech chi i ni gysylltu â chi?
In which language would you prefer to be contacted?

T