မိတ္ဆက္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စစ္တမ္းအား ေျဖဆိုရန္သေဘာတူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အခ်ိန္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ေဝမွ်ေပးျခင္းတို႔အား အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ယခု ေလ့လာမႈသည္ သင့္အေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ာ၊ အစုိးရမ်ား၊ ကြန္ယက္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သင့္ႏိုင္ငံျပင္ပထံမွ ရရွိခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ မရရွိခဲ့ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ ေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ အျမင္မ်ားကို သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစစ္တမ္းတြင္ သင္၏ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ရရွိေသာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္ရရွိေသာ အေထာက္အပံ့ ႏွစ္ခုလုံးကို ေမးျမန္းထားသည္။

ယခု သုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဆိုပါ အေထာက္အပံ့မ်ားကို တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝန္းရံေပးျခင္းျဖင့္ သင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း အတူတကြ         လႈပ္ရွားသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ဤစစ္တမ္းသည္ ကိုလံဘီယာ၊ အီဂ်စ္၊ အိႏိၵယ၊ ကင္ညာ၊ ျမန္မာ၊ ရုရွား၊ ဆူဒန္၊ တူနီးရွား၊ တူရကီ၊ ယူဂန္ဒါ၊ ယူကရိန္းႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား .. ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏိုင္ငံမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လူထုစည္းရုံးေရး၊ ဘေလာ့ဂ္ေရးသားျခင္း၊ တရားေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ အရပ္ဖက္ အခုအခံပုံစံမ်ားတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤစစ္တမ္းသည္ အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာစစ္တမ္းျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ သုေတသန ရလဒ္ထုတ္ျပန္မႈကို ရရွိလိုပါက http:// www.rhize.org/ တြင္ Rhize လိပ္စာစာရင္း၌ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

ဤစစ္တမ္းအတြက္ Atalantic Council ႏွင့္ Open Society Foundation တို႔က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပို၍ ညီမွ်ေသာ၊ အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရွိေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ကမာၻျဖစ္လာေစရန္ တိုက္ပြဲဝင္ရာ၌ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ တန္ဆာပလာမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Rhize မွ စစ္တမ္းကို ေကာက္ယူပါသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆိုရန္ မိနစ္ ၃ဝ မွ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္ႏိုင္ငံတြင္ Rhize သုေတသနျပဳမႈအတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက Jackson@rhize.org ဂ်က္ဆင္ ဖစ္ရွာ-ဝဒ္ ထံသို႔ အီးေမးေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

T