RSVP to attend the celebration!

On May 15, 2021, we will gather at Frank Ogawa Plaza in Oakland to celebrate Asian American and Pacific Islander heritage. This month we acknowledge the accomplishments and contributions of the Asian American and Pacific Islander (AAPI) communities.

Our event — themed, “Celebrate Our Shared History and Shared Future” — will bring members of the Labor and AAPI communities together to elevate our voices, skills, activism, food, and music.

This will be a social distant event, and a mask will be required.

Question Title

* 1. Event RSVP

**By entering your phone number, you are saying YES, sign me up to receive updates by text and automated calls. I understand that SEIU and its locals and affiliates may use automated calling technologies and/or text message me on my cellular phone on a periodic basis. SEIU will never charge for text message alerts. Carrier message and data rates may apply to such alerts. Text STOP to 55000 to stop receiving messages. Text HELP to 55000 for more information.**

Question Title

* 3. 活动 RSVP

**通过输入您的电话号码,即表示您同意注册以接收短信和自动电话信息更新。我了解 SEIU 及其本地分会和附属机构可能会定期使用自动呼叫技术和/或向我的手机发送短信。SEIU 永远不会为短信提醒收取费用。此类提醒可能会产生运营商短信和数据费用。编辑短信“STOP”并发送至 55000 不再接收此类消息。编辑短信“HELP”并发送至 55000 了解更多信息。

Question Title

* 5. 아시아 태평양 지역 및 섬 주민 문화 유산 축하 행사 RSVP

**전화 번호를 입력하면, 문자 및 자동 통화로 업데이트를 하도록 가입하는 데 동의하는 것입니다. 본인은 SEIU와 그 지역 및 소속 기관이 주기적으로 본인의 휴대폰에 자동 통화 기술 및/또는 문자 메시지를 사용하여 연락할 수 있음을 이해합니다. SEIU는 문자 제시지 알림에 대한 요금을 부과하지 않습니다. 이러한 알림에는 통신사 메시지와 데이터 요금이 적용될 수 있습니다. 메시지 수신을 중지하려면 55000번으로 STOP을 문자로 보냅니다. 자세한 내용은 55000번으로 HELP를 문자로 보내십시오. **

Question Title

* 7. Xác Nhận Tham Gia Sự Kiện

**Bằng việc nhập số điện thoại của mình, quý vị đang ĐỒNG Ý đăng ký nhận các thông tin cập nhật qua tin nhắn văn bản và cuộc gọi tự động. Tôi hiểu rằng SEIU và các tổ chức địa phương cùng chi nhánh của SEIU có thể định kỳ sử dụng công nghệ gọi điện tự động và/hoặc gửi tin nhắn văn bản vào số điện thoại di động của tôi. SEIU sẽ không bao giờ tính phí cho thông báo qua tin nhắn văn bản. Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thể áp dụng các mức phí dữ liệu và tin nhắn cho những thông báo như vậy. Nhắn tin STOP (Ngừng) gửi đến 55000 để ngừng nhận tin nhắn. Nhắn tin HELP (Trợ giúp) gửi đến 55000 để biết thêm thông tin.**

T