Fáilte chuig an suirbhé seo

Cuirimid fáilte roimh do thuairimí maidir le rialacháin agus creataí feabhsúcháin cáilíochta i gCúram Leanaí ar Aois Scoile. Cabhróidh do thuairimí le bonn eolais a chur faoi obair na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) sa réimse seo.

Cúlra

·         Sa Phlean Gníomhaíochta maidir le Cúram Leanaí ar Aois Scoile (2017), moladh go bhforbrófaí sraith chuimsitheach de chaighdeáin cháilíochta le haghaidh Cúram Leanaí ar Aois Scoile. Moladh chomh maith go dtabharfaí isteach córas láidir dearbhaithe cáilíochta do sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile le rialáil reachtúil, cosúil leis an rialáil a chuireann Cigireacht na Luathbhlianta in Tusla ar fáil.  Moladh sa Phlean Gníomhaíochta go ndéanfaí machnamh ar rialáil reachtúil níos faide anonn.

·         Tar éis fhoilsiú an Phlean Gníomhaíochta, chuaigh Grúpa Oibre Caighdeán i mbun oibre agus d'fhorbair siad dréacht-Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta le haghaidh seirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile atá ionad-bhunaithe. Sa dréacht-doiciméad seo, tá moltaí a bhaineann le prionsabail, caighdeáin, comhpháirteanna, gnéithe agus eolas úsáideach eile. Ceapadh go ndéanfaí an doiciméad seo a fhoilsiú agus go mbeadh seirbhísí in ann obair i dtreo na gcaighdeán seo agus, le linn na tréimhse sin, go ndéanfaí na rialacháin a fhorbairt.

·         Tá an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí le tabhairt isteach agus, mar gheall air sin, bhí gá le hathrú ar ord na ngníomh a leagadh amach sa Phlean Gníomhaíochta. Chun go mbeidh seirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile in ann páirt a ghlacadh sa Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí ón tús, bhí sé riachtanach Rialacháin tosaigh a thabhairt isteach roimh thús na Scéime Náisiúnta Cúraim Leanaí i bhfómhar 2019.  Tugadh Rialacháin Tosaigh isteach do Chúram Leanaí ar Aois Scoile ('Rialacháin Chlárúcháin') agus cuireadh i bhfeidhm iad i mí Feabhra 2019.

·         Tá sé i gceist ag RLGÓ rialacháin chuimsitheacha a fhorbairt (chun cur in áit na rialacháin tosaigh in am trátha) chomh maith le creat feabhsúcháin cáilíochta don earnáil Cúraim Leanaí ar Aois Scoile. Beidh na forbairtí seo oiriúnach don réimse leathan seirbhísí a chuireann Cúram Leanaí ar Aois Scoile ar fáil, lena n-áirítear an méid seo a leanas: seirbhísí príobháideacha agus pobail; seirbhísí atá ionad-bhunaithe agus baile-bhunaithe (feighlí leanaí); seirbhísí a fheidhmíonn ar áitreabh scoile agus seirbhísí nach fheidhmíonn ar áitreabh scoile; seirbhísí a chuireann cúram ar aois scoile amháin ar fáil agus seirbhísí a chuireann luathfhoghlaim agus cúram ar fáil freisin. Nuair a bhfaighimid freagraí ar an nglaoch oscailte, bainfear úsáid astu chun obair RLGÓ a threorú, chomh maith le suirbhé ar líne agus comhairliúchán a rinneadh le leanaí in 2016 nuair a bhí an Plean Gníomhaíochta maidir le Cúram Leanaí ar Aois Scoile á ullmhú.

·         Is féidir le daoine aonair agus eagraíochtaí a bhfuil suim acu i seirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile aighneacht a dhéanamh tríd an fhoirm chomhlánaithe le ceangaltáin ábhartha a chur chuig SACQuality@dcya.gov.ie faoi Dé hAoine 5ú Iúil ag 17:00.


0 of 19 answered
 

T