Question Title

* 1. Cén aois iad do pháistí? / What ages are your children?

Question Title

* 2. An ndearna tú cinneadh go coinsiasach Gaeilge a labhairt le do pháistí? /Did you make a conscious decision to speak to your children in Irish?

Question Title

* 3. Déan cur síos ar chumas Gaeilge an páiste is sine agus is óige sa theaghlaigh.. / Describe your youngest and oldest child’s standard of Irish.

  Gaeilge ó Dhúchas/Native Irish Gaeilge Líofa/Fluent Irish Gaeilge Réasúnta Maith/Reasonably Good Irish Gaeilge Scoile/School Standard Irish Beagán Gaeilge/Just a few words Gan Gaeilge ar Bith/None Níl Fhios Agam/I don’t know
Páiste is sine/ Oldest Child
Páiste is óige/Youngest Child

Question Title

* 4. Cé chomh mór is a aontaíonn nó easaontaíonn tú leis na ráiteas seo a leanas?/How much do you agree or disagree with the following statements?

  Aontaím go Mór/I strongly agree Aontaím/I agree Níl fhios agam/I don't know Easaontaím/I disagree Easaontaím go Mór/I strongly disagree
Tá mé sásta le caighdeán Gaeilge mo pháistí./I am happy with my children’s standard of Irish.
Tá Gaeilge níos fearr ag mo pháistí ó thosaigh siad ar scoil./My children’s Irish has improved since they started school.
Is maith le mo pháistí a bheith ag labhairt Gaeilge./My children like speaking Irish.
B’fhearr liom dá mbeadh níos lú Gaeilge á labhairt sa bhaile./I’d prefer if there was less Irish spoken in the home.
Creidim nár chóir brú a chur ar pháistí sa cheantar seo Gaeilge a fhoghlaim ar scoil./I believe that children in this area should not be forced to learn Irish in school.
Is cuid thábhachtach d’fhéiniúlacht mo theaghlaigh í an Ghaeilge./Irish is an important part of my family’s identity

Question Title

* 5. An úsáideann tú feighlí leanaí?/Do you use a childminder?

Question Title

* 6. Má úsáideann tú feighlí leanaí, cén teanga a labhraíonn an choimeádaí páistí le do pháistí?/If you use a childminder, what language does the childminder speak with your children?

Question Title

* 7. Conas a mhothaíonn tú faoin teanga a úsáideann an feighlí leanaí le do pháistí?/How do you feel about the language your childminder uses with your children?

Question Title

* 8. Cad iad na seirbhísí atá ar fáil do thuismitheoirí agus an úsáideann tú iad? / What services are available for parents and do you use them?

Question Title

* 9. An bhfuil aon pháiste/páistí agat le riachtanais speisialta?/ Do any of your children have special needs?

Question Title

* 10. Má tá páiste/páistí le riachtanais speisialta, cén aois é/í/iad? (blianta)/ If one or more of your children has special needs, what age is/are the child(ren) (years)?

Question Title

* 11. Cad iad na riachtanais speisialta atá aige/aici/acu?/What are his/her/their special needs?

Question Title

* 12. An mbainfeá úsáid as na seirbhísí seo a leanas dá mbeadh siad ar fáil go háitiúil?/Would you use the following services if they were available locally?

  Úsáidfinn B'fhéidir Ní úsáidfinn
Grúpa Tuismitheoirí agus Páistí ag úsáid Gaeilge agus Béarla / Parent and Child group using Irish and English
Grúpa Tuismitheoirí agus Páistí i nGaeilge amháin / Parent and Child group in Irish only
Club scéalaíochta do pháistí i nGaeilge / Children's storytelling club in Irish
Imeachtaí do theaghlaigh (ceardaíocht, cócaireacht, ealaín, siúlóidí, srl.) i nGaeilge / Family events (crafts, cooking, art, walks, etc.) in Irish
Club óige (8-12 bl. d'aois) i nGaeilge / Youth club (8-12 yrs) in Irish
Club do dhéagóirí i nGaeilge / Club for teenagers in Irish
Club iarscoile i nGaeilge / After-school club in Irish
Ceann ar bith acu seo / None of the above
Eile (luaigh an tseirbhís/na seirbhísí le do thoil) / Other (please list the service(s)

Question Title

* 13. An aontaíonn tú leis na frásaí seo a leanas?/ To what extent do you agree with the following phrases?

  Aontaím go Mór/ I strongly agree Aontaím / I agree Níl fhios agam / I don't know Easaontaím / I disagree Easaontaím go Mór/ I strongly disagree
Tá sé deacair clann a thógáil le Gaeilge sa cheantar seo / It is difficult to raise children with Irish in this area
Ní chaithfear Gaeilge a labhairt sa bhaile mar go bhfaighidh na páistí Gaeilge líofa ar scoil / You don't have to speak Irish at home because the children will learn fluent Irish at school
Níl go leor áiseanna agus/nó imeachtaí do dhaoine óga ar fáil sa cheantar / There aren't enough facilities and/or events for young people available in this area
Cuirtear an iomarca béime ar chúrsaí teanga ag imeachtaí do pháistí agus do dhaoine óga / There is too much emphasis put on language issues at events for children and young people
Tá na seirbhísí ar fad atá ag teastáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí ar fáil sa cheantar seo / All the services that parents/guardians need are provided in this area
Ba chóir go labhródh gach duine Gaeilge in áiteanna poiblí / Everyone should speak Irish in public places
Ba chóir go labhródh gach duine Béarla in áiteanna poiblí / Everyone should speak English in public places
Dhéanfadh sé an-dochar don cheantar mura mbeadh Gaeilge á labhairt ag daoine ann / It would do serious damage to the local area if people no longer spoke Irish here
Tá sé an-tábhachtach go mbeadh aitheantas Gaeltachta ag an cheantar seo / It's very important that this area is recognised as a Gaeltacht
B'fhearr liom go mbeadh polasaí lán-Ghaeilge ag na scoileanna áitiúla / I would prefer if the local schools had an all-Irish policy

Question Title

* 14. An mbeadh spéis agat freastal ar aon cheann de na cúrsaí seo a leanas?/ Would you be interested in attending any of the following courses?

Question Title

* 15. Cén t-am a bheadh oiriúnach duit freastal ar aon cheann de na cúrsaí thuasluaite? / What time would suit you to attend the courses mentioned in the last question?

Question Title

* 16. An bhfuil aon áis in easnamh do pháistí an cheantar? / Is there any children’s facility missing in the community?

Más mian leat ceist a chur, rud ar bith a chur in iúl dúinn nó eolas breise a thabhairt, thig leat ríomhphost a chur chuig ptcleire@yahoo.com nó glaoch a chur ar 085 7204910

If there's anything you'd like to ask us, tell us or any extra information you'd like to give, you can email ptcleire@yahoo.com or phone 085 7204910

Go Raibh Maith Agaibh!


T