Poštovani saradnici i prijatelji,

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Narodni parlament iz Leskovca sprovode istraživanje čiji je cilj da se identifikuju potrebe nevladinih organizacija, neformalnih inicijativa i aktivista. U tu svrhu, hteli bismo da vas zamolimo da popunite ovaj onlajn upitnik. 

Vreme koje će vam biti potrebno za popunjavanje upitnika je oko 10 minuta.

Vaše lične podatke (ime, prezime i kontakt podatke) projektni partneri će koristiti isključivo kako bi vas informisali o budućim aktivnostima na projektu “Osnaživanje branitelja i braniteljki ljudskih prava”, a to će biti:

1) Serija obuka za nevladine organizacije i aktiviste, na različite teme kao što su: zaštita prava aktivista, javno zagovaranje, lična bezbednost isl. Konkretni programi obuka biće formulisani u skladu sa potrebama identifikovanim kroz ovu anketu. Obuke su planirane za drugu polovinu 2020. godine, što će biti naknadno revidirano u skladu sa situacijom pandemije COVID-19. Organizacije i aktivisti koji budu učestvovali u ovoj anketi biće pozvani da učestvuju na obukama, a moguće troškove će snositi organizatori. 

2) Grantovi za organizacije na lokalu. Lokalne nevladine organizacije i aktivisti koji učestvuju u ovoj anketi biće pozvani da podnesu predloge projekata koji nastoje da doprinesu rešavanju nekog problema u lokalnoj zajednici u vezi sa položajem branitelja ljudskih prava. Poziv i detaljna uputstva za dostavljanje predloga projekata biće istaknuta u kasnijoj fazi projekta. 

3) Besplatna pravna podrška braniteljima i braniteljkama ljudskih prava i beleženje povreda prava na interaktivnoj mapi.
 
Molimo vas da upitnik popunite najkasnije do petka 15. maja. Ukoliko ste u mogućnosti, podelite ovaj upitnik preko vaših mreža kontakata ili društvenih mreža.

Unapred hvala!

BCBP tim

Question Title

* 1. Uvodna pitanja

Question Title

* 2. Da li je vama/vašem udruženju potrebna finansijska podrška donatorskih organizacija u vidu projektnih grantova?

Question Title

* 3. Da li vam je potrebna finansijska podrška donatorskih organizacija u vidu institucionalnog granta (sredstva za tekuće funkcionisanje udruženja, nevezana za konkretne projekte)?

Question Title

* 4. Da li su vam potrebne prostorije za rad?

Question Title

* 5. Da li vam je potrebna računarska oprema?

Question Title

* 6. Da li vam je potrebna pravna pomoć?

Question Title

* 7. Da li vam je potrebna psihološka podrška?

Question Title

* 8. Da li su vam potrebne obuke za pisanje projektnih aplikacija?

Question Title

* 9. Da li su vam potrebne obuke za odnose sa javnošću (javni nastup, komuniciranje preko društvenih mreža, itd.)?

Question Title

* 10. Da li su vam potrebne obuke za javno zagovaranje, pregovaranje, isl.?

Question Title

* 11. Da li su vam potrebne obuke o pravima aktivista?

Question Title

* 12. Da li su vam potrebne obuke o funkcionisanju i nadležnostima državnih institucija (na primer: policije, bezbednosnih službi, pojedinih ministarstava, itd.)?

Question Title

* 13. Da li su vam potrebne neke druge vrste obuka? 

Question Title

* 14. Da li vam je potrebna veća medijska vidljivost? 

Question Title

* 15. Da li vam je potrebno umrežavanje sa drugim organizacijama širom Srbije? 

Question Title

* 16. Da li smatrate da je potrebna solidarnost među aktivistima i organizacijama koje se ne bave istim temama? 

T