Question Title

* 1. Cén aois thú?/ How old are you?

Question Title

* 2. Cén rang/bliain ina bhfuil tú?/ What class/year are you in?

Question Title

* 3. Cén scoil / ollscoil ina bhfuil tú?/ What school/ college are you in?

Question Title

* 4. An bhfuil aon phost agat?/ Do you have a job?

Question Title

* 5. An bhfuil an phost lonnaithe san oileáin nó ar an mór thír? / Is your job based on the island or on the mainland?

Question Title

* 6. An mbeadh tú sásta Gaeilge a labhairt i do ionad oibre? / Would you be happy to speak Irish in your workplace.

Question Title

* 7. Cé chomh minic is a labhraíonn do thuismitheoirí Gaeilge le chéile?/ How often do your parents speak Irish to each other?

Question Title

* 8. Le seachtain anuas, cé chomh minic is a labhair tú Gaeilge ar scoil leis na daoine seo?/In the last week how often did you speak Irish in school with these people?:

  Go laethúil / Daily  Beagnach go laethúil / Nearly Daily Anois is arís/ Now and again Go hannamh/ Seldom Riamh/ Never Ní bhaineann sé liom/ N/A
Muinteoirí/ Teachers
Cairde/ Friends

Question Title

* 9. Le seachtain anuas, cé chomh minic is a labhair tú Gaeilge taobh amuigh den scoil? In the last week how often did you speak Irish outside school?

Question Title

* 10. Le seachtain anuas, cé chomh minic is a labhair tú Gaeilge san ionad oibre? / In the last week how often did you speak Irish in your work place?

  Go laethúil / Daily  Beagnach go laethúil / Nearly Daily Anois is arís/ Now and again Go hannamh/ Seldom Riamh/ Never Ní bhaineann sé liom/ N/A
Bainisteoir/ Cinnire/ Manager/ Supervisor
Custaiméirí/ Customers
comhghleacaí/ Colleagues

Question Title

* 11. Déan liosta de na campaí cásca/samhradh a d’fhreastail tú air le 3 bliana anuas agus abair cén teanga a bhí in úsáid agat fad is a bhí tú ann. (Murar fhreastail tú ar aon champa scríobh “ Níor fhreastail mé ar champa ar bith”) / Make a list of the Easter/Summer camps that you attended in the last 3 years and specify what language you spoke while there ( If you didn’t attend any camps write “I didn’t attend any camps”

Question Title

* 12. Cad iad na seirbhísí atá ar fáil do thuismitheoirí agus an úsáideann tú iad? / What services are available for parents and do you use them?

Question Title

* 13. An mbainfeá úsáid as na seirbhísí seo a leanas dá mbeadh siad ar fáil go háitiúil?/Would you use the following services if they were available locally?

  Úsáidfinn/I would B'fhéidir/Maybe Ní úsáidfinn/I wouldn't
Grúpa Tuismitheoirí agus Páistí ag úsáid Gaeilge agus Béarla / Parent and Child group using Irish and English
Grúpa Tuismitheoirí agus Páistí i nGaeilge amháin / Parent and Child group in Irish only
Club scéalaíochta do pháistí i nGaeilge / Children's storytelling club in Irish
Imeachtaí do theaghlaigh (ceardaíocht, cócaireacht, ealaín, siúlóidí, srl.) i nGaeilge / Family events (crafts, cooking, art, walks, etc.) in Irish
Club óige (8-12 bl. d'aois) i nGaeilge / Youth club (8-12 yrs) in Irish
Club do dhéagóirí i nGaeilge / Club for teenagers in Irish
Club iarscoile i nGaeilge / After-school club in Irish
Ceann ar bith acu seo / None of the above
Eile (luaigh an tseirbhís/na seirbhísí le do thoil) / Other (please list the service(s)
Más mian leat ceist a chur, rud ar bith a chur in iúl dúinn nó eolas breise a thabhairt, thig leat ríomhphost a chur chuig ptcleire@yahoo.com nó glaoch a chur ar 085 7204910

If there's anything you'd like to ask us, tell us or any extra information you'd like to give, you can email ptcleire@yahoo.com or phone 085 7204910

Go Raibh Maith Agaibh!

T