Question Title

* 1. Cén aois thú?/ How old are you?

Question Title

* 2. Cén rang/bliain ina bhfuil tú?/ What class/year are you in?

Question Title

* 3. Cén scoil ina bhfuil tú?/ What school are you in?

Question Title

* 4. Cé chomh minic is a labhraíonn do thuismitheoirí Gaeilge le chéile?/ How often do your parents speak Irish to each other?

Question Title

* 5. Le seachtain anuas, cé chomh minic is a labhair tú Gaeilge ar scoil leis na daoine seo?/ In the last week how often did you speak Irish in school with these people?

  Go Laethúil / Daily  Beagnach go Laethúil / Nearly Daily Anois is arís/ Now and again Go hannamh/ Seldom Riamh/ Never Ní bhaineann sé liom/ N/A
Muinteoirí/ Teachers
Cairde/ Friends

Question Title

* 6. Le seachtain anuas, cé chomh minic is a labhair tú Gaeilge taobh amuigh den scoil?/In the last week how often did you speak Irish outside school?

Question Title

* 7. Déan liosta de na campaí cásca/samhradh a d’fhreastail tú air le 3 bliana anuas agus abair cén teanga a bhí in úsáid agat fad is a bhí tú ann. (Murar fhreastail tú ar aon champa scríobh “ Níor fhreastail mé ar champa ar bith”) / Make a list of the Easter/Summer camps that you attended in the last 3 years and specify what language you spoke while there (If you didn’t attend any camps write “I didn’t attend any camps”)

Question Title

* 8. Cad iad na seirbhísí atá ar fáil do pháistí agus an úsáideann tú iad? / What services are available for children and do you use them?

Question Title

* 9. An mbainfeá úsáid as na seirbhísí seo a leanas dá mbeadh siad ar fáil go háitiúil?/Would you use the following services if they were available locally?

Más mian leat ceist a chur, rud ar bith a chur in iúl dúinn nó eolas breise a thabhairt, thig leat ríomhphost a chur chuig ptcleire@yahoo.com nó glaoch a chur ar 085 7204910

If there's anything you'd like to ask us, tell us or any extra information you'd like to give, you can email ptcleire@yahoo.com or phone 085 7204910

Go Raibh Maith Agaibh


T