Question Title

* 1. Cá háit a bhfuil tú i do chónaí? (Logainm)/Where do you live? (Townland)

Question Title

* 2. A) Cád as duit?/ Where are you from?
B)An Ghaeltacht í?/Is it a Gaeltacht?

Question Title

* 3. Pioc an ráiteas is fearr a dhéanann cur síos ar do stádas fostaíochta/Pick the phrase that best describes your employment status?

Question Title

* 4. Dén cur síos ar do chumas Ghaeilge:/Describe your level of Irish:

Question Title

* 5. Cé chomh minic is a labhraíonn tú Gaeilge go ginearálta?/In general, how often do you speak Irish?

Question Title

* 6. Cén duine/grúpa a labhraíonn tú Gaeilge leis? / What people / group do you speak Irish to?

Question Title

* 7. Cén áit a labhraíonn tú Gaeilge?/Where do you speak Irish?

  Sa bhaile/ At home Ar scoil nó coláiste / In school or college San ionad oibre / In the Workplace Sa Siopa srl./ In the Shop etc. Eile/Other
I gcónaí/ Always
Beagnach i gcónaí/Nearly always
Go minic/Often
Anois is arís/Now and again
Go h-annamh/Seldom
Riamh/Never
Ní bhaineann sé liom/ N/A

Question Title

* 8. Cén teanga/ teangacha atá agaibh sa bhaile?/What language/languages do you use at home?

Question Title

* 9. Cé chomh minic is a labhraíonn tú Gaeilge leis na daoine seo a leanas?/How often do you speak Irish with the following people?

  I gcónaí/ Always Beagnach i gcónaí/ Nearly always Go Minic/ Often Anois is Arís/Now and again Go hAnnamh/Seldom Riamh/ Never Ní Bhaineann sé Liom/ N/A
Tuismitheoir 1/
Parent 1
Tuismitheoir 2/
Parent 2
Caomhnóir 1/
Guardian 1
Caomhnóir 2/
Gaurdian 2
Deirfiúr(eacha)/
Sister(s)
Deartháir(eacha)/
Brother(s)
Feidhlí leanaí/
childminder

Question Title

* 10. Déan cur síos ar an chumas Gaeilge atá ag do thuismitheoirí/chaomhnóirí led thoil/Describe the level of Irish your parents/guardians have?

  Gaeilge ó Dhúchas/ Native Gaeilge Líofa/ Fluent Gaeilge Réasúnta Maith/ Reasonably good Gaeilge Scoile/ School level Beagán Gaeilge/A few words Gan Gaeilge ar Bith/ None Níl Fhios Agam/I don’t know
Tuismitheoir 1/
Parent 1
Tuismitheoir 2/
Parent 2
Caomhnóir 1/
Guardian 1
Caomhnóir 2/
Guardian 2

Question Title

* 11. Cé chomh minic is a labhraíonn do thuismitheoirí/chaomhnóirí Gaeilge le chéile? (Má tá tú i do chónaí leo)/How often do your parents/guardians speak Irish to each other? (If you're living with them)

Question Title

* 12. Cén teanga a labhraíonn tú leis na daoine seo a leanas don chuid is mó?/What language do you speak with the following people for the most part?

  Gaeilge Amháin/
Only Irish
Gaeilge den chuid is Mó/
Mostly Irish
Béarla agus Gaeilge go Chothrom/Equal amounts of English and Irish Béarla den Chuid is Mó/
Mostly English
Béarla Amháin/Only English Teangacha eile/Other languages Ní bhaineann sé liom/ N/A
Cairde (taobh
amuigh den scoil)/Friends (outside school)
Comharsanna/
Neighbours
Dochtúirí/Banaltraí/Fiaclóirí/Cunsailéirí/Doctors
Nurses/Dentists/Counselors
Siopadóirí/Shop keepers
Foireann I gcaifí/ I mbialanna/Staff in cafes/restaurants
Daoine eile/Other

Question Title

* 13. De ghnáth cén teanga a úsáideann tú nuair a bhíonn tú ag plé le ríomhairí agus le teicneolaíocht??/Usually, which language do you use while using computers and technology?

  Gaeilge Amháin/Only Irish Gaeilge den chuid is Mó/Mostly Irish 50% Béarla agus 50% Gaeilge/50% English and 50% Irish Béarla den Chuid is Mó/Mostly English Béarla Amháin/Only English Teangacha eile/Other languages Ní bhaineann sé liom/N/A
Ar an nguthán/ag téacsáil/
On the phone/texting
Ar an idirlíon/ ar na meáin shóisialta
(Facebook, Twitter, srl.)/
Surfing the net/On social media
(Facebook, etc.)
Ag seoladh ríomhphoist/Sending emails
Ag obair/Working

Question Title

* 14. Déan liosta de na caitheamh aimsire atá agat agus abair cén teanga a labhraíonn tú agus tú á ndéanamh/Make a list of your pastimes and list the languages you use while doing them

Question Title

* 15. An bhfuil áiteanna ar leith sa cheantar (taobh amuigh den scoil) a labhraíonn tú Gaeilge i gcónaí le daoine eile atá ann?/Are there particular places in the area (outside of school) that you always speak Irish to people there?

Question Title

* 16. Má tá, cé na háiteanna?Ainmnigh iad / If so, which places? Name them.

Question Title

* 17. An aontaíonn nó easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas?/Do you agree or disagree with the following statements?

  Aontaím go Mór/ I strongly agree Aontaím/I agree Níl fhios agam/I don’t know Easaontaím/I disagree Easaontaím go Mór/I strongly disagree
Is maith liom an Ghaeilge/I like Irish
Spreagann mo thuismitheoirí mé le Gaeilge a labhairt/My parents encourage me to speak Irish
Is fearr liom Béarla a labhairt ná Gaeilge/I prefer speaking English than Irish
Níl muinín agam as mo chuid Gaeilge/I don’t have confidence in my level of Irish
Is cuma liom muna bhfuil Gaeilge in úsáid anseo / I don’t care if any Irish is spoken here
Má labhraíonn duine Gaeilge liom freagraím I nGaeilge iad I gcónaí/If someone speaks Irish to me I always answer them in Irish
Breathnaím ar chláracha Gaeilge ar an teilifís go minic/I watch Irish language programmes often
Ní oireann an Ghaeilge do shaol an duine óig sa lá atá inniú ann/Irish doesn’t suit the youth of today
Tá sé an-deacair an Ghaeilge a scríobh
agus a labhairt I gceart/It is very difficult to write and speak Irish correctly
Tá sé I bhfad níos easca Béarla a scríóbh agus a labhairt ná an Ghaeilge/English is much easier to write and speak than Irish
Ba mhaith liom dá mbeadh níos mó deiseanna ag daoine a gcuid Gaeilge a úsáid/I would like if people had more chances to use their Irish

Question Title

* 18. An mbeadh suim agat freastal ar na himeachtaí seo a leanas dá mbeadh siad ar fáil trí Ghaeilge?/Would you be interested in attending the following events if they were available through Irish?

  Bheadh an-suim go deo agam ann / Very interested Bheadh suim agam ann / A little interested Níl a fhios agam/ I don't know Ní bheadh mórán suim agam ann / Not very interested Ní bheadh aon suim agam ann / Completely uninterested
Club óige trí Ghaeilge / Youth club through Irish
Oícheanta scannán trí Ghaeilge/ Movie nights through Irish
Dioscónna Gaeilge / Irish language discos
Tráth na gCeist i nGaeilge / Irish table quiz
Ceolchoirmeacha le bannaí ceoil as Gaeilge / Concerts with Irish language bands
Scéim malartaithe le scoileanna i nGaeltachtaí eile / Exchange scheme with schools from other Gaeltachts
Imeachtaí sóisialta le scoileanna eile sa cheantar seo / Social events with other schools in this area
Ranganna teicneolaíochta (.i. códú, tógáil aipeanna, srl) trí Ghaeilge / Technology classes through Irish (eg. coding, building apps, etc.)
Oíche chomhrá trí Ghaeilge/ Conversational night through Irish
Bingo/Cártaí trí Ghaeilge/Bingo or card games
Cluichí boird trí Ghaeilge/Board games
Ranganna ealaín trí Ghaeilge/Art classes

Question Title

* 19. An bhfuil aon rud speisialta a chuideoidh leat do chuid Gaeilge a úsáid?/ Is there anything specific that would help you use your Irish?

Question Title

* 20. An dóigh leat go bhfuil neart ag an nGaeilge turasóirí agus áitritheoirí nua a mhealladh go Cléire? / In your opinion does the Irish language bring tourists and potential inhabitants to Cape Clear?

Question Title

* 21. I do thuaraim cad é an luach atá ag an nGaeilge do Chléire?/ In your opinion what value does the Irish language have to Cape Clear?

Question Title

* 22. Cad ba mhaith leat a fheiceáil sa todhchaí don teanga (a) ar Chléire agus (b) go ginereálta ? What would you like to see for the future for the Irish language (a) in Cape Clear Island (b)  generally ?

Question Title

* 23. Cad ba mhaith leat a fheiceáil sa todhchaí do Chléire?/What would you like to see for the future of Cape Clear Island?

Más mian leat ceist a chur, rud ar bith a chur in iúl dúinn nó eolas breise a thabhairt, thig leat ríomhphost a chur chuig ptcleire@yahoo.com nó glaoch a chur ar 085 7204910

 If there's anything you'd like to ask us, tell us or any extra information you'd like to give, you can email ptcleire@yahoo.com or phone 085 7204910

Go Raibh Maith Agaibh!

T