Thành Phố Arlington

Xin vui lòng đánh giá những nhu cầu cần thiết cho các dịch vụ dưới đây trong thành phố Arlington

Question Title

* 1. Dịch Vụ Vô Gia Cư

  Không cần cần ít cần trung bình rất cần
Ngăn ngừa vô gia cư
Nơi cư trú cho người vô gia cư
Nơi cư trú cho những gia đình bị bạo lực
Nhà ở cho những gia đình vô gia cư
Nơi cư trú cho thanh thiếu niên vô gia cư

Question Title

* 2. Nhà Ở Với Giá Phải Chăng (cho người thu nhập thấp)

  Không cần cần ít cần trung bình rất cần
Thuê nhà với giá phải chăng
Giúp đỡ về thuê nhà
Làm chủ nhà với giá phải chăng
Thuê nhà với sự hỗ trợ để sửa chữa
Hỗ trợ để sửa chữa nhà ở cho chủ quyền

Question Title

* 3. Phát Triển Cộng Đồng

  Không cần cần ít cần trung bình rất cần
Thi hành quy luật
Phá đi những bất động sản không còn đạt tiêu chuẩn
Cải tiến đường đi bộ
Cải tiến đường phố
Bảo tồn lịch sử
Phát triển kinh tế
Hỗ trợ kinh doanh nhỏ
Băng mạng tốc độ cao hoặc truy cập mạng
Tân trang lại những khu vực địa phương

Question Title

* 4. Dịch Vụ Xã Hội

  Không cần cần ít cần trung bình rất cần
Phương tiện vận chuyển
Nhận thức về tội phạm / ngăn ngừa
Dịch vụ cho người bị SIDA bệnh liệt kháng/suy giảm miễn dịch (AIDS/HIV)
Dịch vụ cho cao niên
Dịch vụ cho thanh thiếu niên
Dịch vụ sức khỏe về tâm thần
Dịch vụ về pháp lý
Dịch vụ cho cựu chiến binh
Chăm sóc trẻ em
Dịch vụ sức khỏe
Dịch vụ cho người khuyết tật
Tư vấn về vấn đề lạm dụng không hợp pháp
Học vấn/đào tạo kỹ năng
0 của 15 đã được trả lời
 

T