Arolwg Achwynydd GLlEM Cymru / HMCS Wales Complainant Survey

Rydym yn awyddus i wella ein gweithdrefnau a’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i ddefnyddwyr y llysoedd, gan gynnwys sut y byddwn yn delio â chwynion. Felly, byddem yn ddiolchgar pe gallech lenwi’r holiadur hwn gan roi eich safbwyntiau ynglŷn â’r ffordd y cafodd eich cwyn ei phrosesu nid canlyniad eich achos. Ymdrinnir a’ch sylwadau yn gwbl gyfrinachol.


We are keen to improve our procedures and the service we provide court users, including how we handle complaints. We would therefore appreciate it if you could complete this questionnaire and provide views on how your complaint was processed not the outcome of your case. Your comments will be treated in confidence.

* Pwy ddeliodd â’ch cwyn fwyaf diweddar?
Who dealt with your most recent complaint?

* Sut y cawsoch chi wybod sut mae gwneud cwyn yn y lle cyntaf?
How did you initially find out how to make the complaint?

* Ym mha fformat y gwnaethoch chi’ch cwyn?
In what format did you make your complaint?

* Ym mha fformat y gwnaethoch chi dderbyn ateb i'ch cwyn?
In what format did receive your response?

 
10% of survey complete.

T