I gael rhagor o wybodaeth, trowch at www.abergellipower.co.uk

Os hoffech chi gynnig rhagor o sylwadau am y Prosiect, parhewch ar ddalenni ychwanegol a gadewch eich sylwadau yn y blwch a ddarperir neu anfonwch hwy i'r cyfeiriad rhadbost.  Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy gyfrwng ein cyfeiriad e-bost info@abergellipower.co.uk. Diolch.

Bydd APL yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a ddarperir yn y ffurflen adborth hon mewn cysylltiad â'r broses ymgynghori a'r cais cynllunio arfaethedig yn unig. Efallai bydd ymatebion ar gael i'r cyhoedd, ond bydd manylion personol yn cael eu cadw'n gyfrinachol. Nid oes rhaid i ymatebwyr ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol, ond bydd y wybodaeth hon yn ein helpu i ddeall yr ystod o ymatebion, ac yn darparu diweddariadau ynghylch y prosiect a chanlyniad yr ymgynghoriad. Pan fyddwn yn defnyddio trydydd partïon i gynorthwyo â'r broses hon, efallai byddwn yn rhannu'r ffurflen adborth â hwy, ond dim ond yn unol â rhwymedigaethau cyfrinachedd a diogelu data.

Question Title

* 1. Enw

Question Title

* 2. Cyfeiriad

Question Title

* 3. Cod post

Question Title

* 4. E-bost

Question Title

* 5. Categori oedran 

Question Title

* 6. Rhywedd

Question Title

* 7. Fe wnes i ymweld â'r arddangosfa ganlynol

Question Title

* 8. Sut gawsoch chi wybod am yr arddangosfa hon? (ticiwch un neu ragor)

Question Title

* 9. A wnaethoch chi gynnig sylwadau yn ystod unrhyw un o'r cyfnodau ymgynghori blaenorol yn 2014?

Question Title

* 10. Mae Abergelli Power wedi ymrwymo i sicrhau y bydd y Prosiect yn creu buddion ehangach i'r gymuned, er enghraifft, trwy ddatblygu sgiliau a hyfforddiant. Bydd APL yn cydweithio â Dinas a Sir Abertawe i sefydlu'r dull mwyaf effeithiol o sicrhau buddion o'r fath, ac fe hoffem ni wybod beth yn eich tyb chi yw'r blaenoriaethau o ran cynorthwyo'r gymuned leol.

Question Title

* 11. Ers hynny, rydym wedi ystyried rhagor o wybodaeth ac wedi paratoi Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol diweddaredig sy'n nodi buddion ac effeithiau posibl. A oes gennych chi unrhyw sylwadau ynghylch ein canfyddiadau rhagarweiniol?

Question Title

* 12. Os oes gennych chi sylwadau ynghylch y prosiect (yn enwedig y dewis(iadau) arfaethedig ar gyfer llwybr at y Prosiect a chynllun dynodol safle'r gwaith cynhyrchu pŵer), neu unrhyw wybodaeth arall y dylem ni fod yn ymwybodol ohoni, nodwch hynny isod.

Question Title

* 13. Beth yw eich barn chi am y cynnig hwn i adeiladu'r Prosiect?

T