Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. What is the best way to communicate with you? Cách tốt nhất để giao tiếp với bạn là gì?

Question Title

* 2. What information are you looking for from the Housing Department? For example:
Where to find an affordable apartment? 
What to do when my landlord raises my rent or gives me an eviction notice?  
I’m homeless, where can I find help?  
Is there help for first-time homebuyers?   

Bạn đang tìm kiếm thông tin gì từ Sở Gia Cư? Ví dụ: Tìm một căn hộ vừa túi tiền ở đâu? Phải làm gì khi chủ nhà tăng tiền thuê nhà hoặc đưa thông báo trục xuất cho tôi? Tôi là người vô gia cư, tôi có thể tìm trợ giúp ở đâu? Có trợ giúp gì cho người mua nhà lần đầu tiên không? Ô chữ để viết vào câu trả lời - Ô đánh dấu kiểm với các tùy chọn và tùy chọn khác sau cùng

Question Title

* 3. When you receive information from the Housing Department, how much of the information do you understand? For example: information on our website, flyer, social media, or through a letter? 

Khi bạn nhận được thông tin từ Sở Gia Cư, bạn hiểu được tới mức nào? Ví dụ: thông tin trên trang web của chúng tôi, tờ rơi, phương tiện truyền thông xã hội, hoặc qua một lá thư?

Question Title

* 4. Please let us know what you like or don’t like about these flyers.   Vui lòng chọn thương hiệu truyền thông mà bạn ưa thích (chấp nhận nhiều câu trả lời) cho xem các mẫu của mỗi tác phẩm?

Question Title

* 5. What is your preference on how many languages are on a flyer or in an email?  Sở thích của bạn về việc sử dụng ngôn ngữ là như thế nào?

Question Title

* 6. Have you heard about the City of San Jose’s programs and services listed below? Quý vị đã từng nghe qua thông tin bằng tiếng Việt về những chương trình của thành phố San Jose sau đây chưa?

Question Title

* 7. What is the Housing Department doing well, based on your experience with the Housing Department in the past? What can we do better? 
 
Sở Gia Cư đang làm gì tốt, dựa trên trải nghiệm của bạn với Sở Gia Cư trong quá khứ? Chúng tôi có thể làm gì để cho tốt hơn? Ô chữ để viết câu trả lời?

Question Title

* 8. What age group are you? Bạn thuộc nhóm tuổi nào?

Question Title

* 9. What is your zip code? Bạn đang ở mã vùng nào?

0 of 9 answered
 

T