Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru

Mae gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru gynllun o’r enw 'Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru'. Amcana sicrhau bod pawn sy’n byw mewn ardal perygl llifogydd yn ymwybodol o’r bygythiad, yn gwybod beth i’w wneud os daw llifogydd, a phwy all eu helpu i ddiogelu eu teulu, eu cartrefi a’u cymunedau. Rhan o hyn fu gwaith Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru â GCaD er mwyn datblygu adnoddau addysg newydd.

Gwerthfawrogem pe gallech chi drafferthu ateb ychydig gwestiynau ynglŷn â’r deunyddiau a ddarparasom (ni ddylai hyn gymryd rhagor na 10 munud, ar y mwyaf):

* 1. Rhowch wybod inni ychydig amdanoch chi’ch hunan. Ydych chi’n:

* 2. Ymhle’r ydych chi’n dysgu?

* 3. Pa oedran ydych chi’n ei ddysgu?

* 4. Ydych chi’n defnyddio manylebau Daearyddiaeth CBAC?

* 5. Onide, pa fanylebau ydych chi’n eu defnyddio?

* 6. Ydych chi wedi defnyddio adnoddau Asiantaeth yr Amgylchedd ar gyfer eich lefel cyfnod allweddol chi?

* 7. Onide, ydych chi’n bwriadu eu defnyddio nhw yn y dyfodol?

* 8. Sut gawsoch chi wybod am adnoddau Asiantaeth yr Amgylchedd?

* 9. Ydych chi wedi defnyddio gwefan Asiantaeth yr Amgylchedd o’r blaen?

* 10. Os gwnaethoch, am ba reswm oedd hynny?

* 11. Rhowch farc i’r adnoddau Asiantaeth yr Amgylchedd a ddefnyddiasoch trwy gyswllt GCaD Cymru ar raddfa 1-5 (1 = ddim yn ddefnyddiol, 5 = defnyddiol dros ben)

  1 2 3 4 5
Lefel A - Rheoli’r Arfordir
Lefel A - Hydrograffau Llifogydd
Lefel A - Lefelau Afonydd ar y rhyngrwyd
Lefel A - Newid Hydrolegol - Rheoli Llifogydd
Lefel A - Cynlluniau Rheoli Llifogydd Dalgylchol
TGAU - Asesu Rheoledig
TGAU - Boscastle
TGAU - Ymchwilio i gynllun llifogydd lleol
TGAU - Ymbaratoi at lifogydd
TGAU - Gwahanol strategaethau ar gyfer llifogydd
TGAU - Lefelau Afonydd ar y rhyngrwyd
CA 2/3 - Llifogydd yng Nghymru - gwybodaeth
CA 2/3 - Llifogydd yng Nghymru - lawrlwytho gweithlenni

* 12. Ar raddfa 1 - 5, bernwch ddefnyddioldeb yr adnoddau a ddefnyddiasoch:
(1 = ddim yn ddefnyddiol, 5 = defnyddiol dros ben)

  1 2 3 4 5
Yn eglur
Yn hawdd i athrawon eu defnyddio
Yn hawdd i ddysgwyr annibynnol eu defnyddio
Yn gymorth dysgu da
Yn rhoi gwybodaeth
Yn berthnasol i’r cwricwlwm

* 13. Oes yna unrhyw fodd y gellid eu gwella neu’u gwneud nhw’n haws weu defnyddio? Dywedwch beth yn union:

* 14. Dybiech chi y gallai’r adnoddau hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer pynciau eraill yn y cwricwlwm, neu feysydd dysgu ar draws y cwricwlwm?

* 15. Os gallent, ar gyfer pa rai?

* 16. Dybiech chi fod y deunyddiau hyn wedi cynyddu dealltwriaeth neu amgyffrediad y myfyrwyr o fygythiad llifogydd unigolyddol neu leol?

* 17. A aeth myfyrwyr neu’r ysgol ati’n ymarferol i ymbaratoi ar gyfer llifogydd o ganlyniad i ddefnyddio’r deunyddiau hyn?

* 18. Os “do”, sut y cyflawnwyd hynny?

* 19. Onide, a allwch chi feddwl am unrhyw ddulliau a allent gynyddu dealltwriaeth neu ymwybyddiaeth unigolion neu gymunedau o berygl llifogydd yn y dyfodol? Dywedwch beth yn union:

* 20. Unrhyw sylwadau eraill

Diolch i chi am drafferthu llenwi’r holiadur hwn.

T