Question Title

* 1. Јас сум:

Question Title

* 2. Дали оваа алатка беше релевантна?

Question Title

* 3. Дали оваа алатка беше ефективна?

Question Title

* 4. Задоволен/на сум од понудените ресурси

Question Title

* 5. Алатките беа соодветни за моите потреби

Question Title

* 6. Имав чувство дека стекнав нови знаења и вештини

Question Title

* 7. Дали беше корисно и релевантно?

Question Title

* 8. Ве молиме, наведете ги позитивните аспекти за оваа алатка:

Question Title

* 9. Ве молиме, наведете област(и) за подобрување:

T