Screen Reader Mode Icon
Eksperyans ak opinyon ou enpòtan pou nou paske sa ede n amelyore livrezon sèvis nou yo. Sondaj sa-a se pou nenpòt moun ki te resevwa sèvis nan Sant lan (sa vle di : timoun, jèn, granmoun, epi fanmi). Reponn sondaj la p ap gen okenn enpak sou sèvis ou resevwa, ni konnye-a ni apre, epi tout enfòmasyon yo ap rete konfidansyèl.  

Question Title

* Mwen te patisipe nan pwogram sa yo: Tcheke tout sa ki aplikab yo.

Question Title

* Depi konbyen tan ou ap patisipe nan Sant lan?

Question Title

* Kijan ou te tande pale de nou? Tcheke tout sa ki aplike.

Question Title

* Tanpri di nou nan ki mezi ou dakò oswa pa dakò ak deklarasyon sa yo:

  Dakò Anpil
😁
Dakò  
🙂
Pa Dakò  
😕
Pa Dakò Menm
😡
Pito pa reponn
😐
M panse ke lè, jou, ak kote yo bay pwogram ak sèvis yo mache pou mwen.
Mwen gen aksè nan pwogram ak sèvis yo nan lang mwen chwazi-a.
Mwen santi anplwaye yo akeyi m byen (an pèsòn, atravè Zoom, oswa nan telefòn).
Mwen santi yo respekte m, tande m, epi yo konprann mwen.
M santi kilti m, kwayans mwen, ansanm ak valè m yo jwenn respè.
Mwen satisfè avèk pwogram ak sèvis Sant lan.

Question Title

* Pale nou de eksperyans ou nan Sant nou-an. Si ou ta pito pale avèk yon moun, tanpri kontakte: Chantal Pomerleau nan cpomerleau@crcoc.ca oswa nan telefòn nan 613-830-4357 ext. 210.

Question Title

* Di nou kijan nou ka amelyore pwogram ak sèvis nou yo.

Mèsi paske ou pran tan pou ede nou sèvi ou pi byen!
0 of 6 answered
 

T