Sơ Lược Về Tham Dự Viên

 
50% of survey complete.

* Câu hỏi cần phải trả lời.

Hãy đánh dấu tên Thư Viện Chi Nhánh nơi quý vị tham gia Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè (Summer Reading Challenge).

Question Title

* 1. Hãy đánh dấu tên Thư Viện Chi Nhánh nơi quý vị tham gia Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè (Summer Reading Challenge).

Bao nhiêu người trong gia đình quý vị đã tham gia Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè?

Question Title

* 2. Bao nhiêu người trong gia đình quý vị đã tham gia Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè?

Quý vị thuộc vào lớp tuổi nào? (Xin đánh dấu tất cả cho quý vị/gia đình quý vị).

Question Title

* 3. Quý vị thuộc vào lớp tuổi nào? (Xin đánh dấu tất cả cho quý vị/gia đình quý vị).

Đây có phải lần đầu tiên quý vị tham gia vào Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè tại Thư Viện Cộng Đồng San José?

Question Title

* 4. Đây có phải lần đầu tiên quý vị tham gia vào Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè tại Thư Viện Cộng Đồng San José?

Nếu có học sinh trong gia đình quý vị tham gia Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè, các em hoặc quý vị đã học trường nào trong khoảng thời gian gần đây nhất? Xin điền vào tất cả các tên trường nếu thích hợp. 

Question Title

* 5. Nếu có học sinh trong gia đình quý vị tham gia Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè, các em hoặc quý vị đã học trường nào trong khoảng thời gian gần đây nhất? Xin điền vào tất cả các tên trường nếu thích hợp. 

T