PANGKALAHATANG IDEYA

Noong Abril, bilang bahagi ng pagtugon sa emergency ng COVID-19, itinayo ang 26 na milya ng pansamantalang Mga Kalye para sa Pagpapanatili ng Kalusugan (Stay Healthy Streets, SHS) para makapag-ehersisyo ang mga tao, at makapaglakad at makapagbisikleta papunta sa mga tindahan ng grocery, botika, at negosyo habang pinapanatili ang 6 na talampakang pagitan.

Gusto naming marinig ang inyong feedback tungkol sa Stay Healthy Streets sa inyong komunidad para makita kung paano gumagana ang mga kalye at kung dapat ba silang maging permanente.

Abiso sa Pagkapribado:
Itinuturing na pampublikong rekord ang impormasyong ibinigay sa survey na ito at maaaring isiwalat sa publiko. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Batas sa Pampublikong Rekord, RCW Kabanata 42.56. Para matuto pa tungkol sa kung paano namin pinapamahalaan ang inyong impormasyon, tingnan ang aming Pahayag sa Pagkapribado.

Question Title

Image

Question Title

* Pumili ng Stay Healthy Street na gusto mong bigyan ng feedback? Gamitin ang mapa sa itaas para sa tulong.

 
5% of survey complete.

T