Question Title

* 1. Tanpri, bay enfòmasyon pou nou kontakte w si nou bezwen plis detay sou ide w la:

Question Title

* 2. Non ide w la:

Question Title

* 3. Dekri ide w la nan twa (3) fraz oswa mwens:

Question Title

* 4. Tanpri chwazi yon kategori ki pi byen dekri ide w lan:

Question Title

* 5. Kijan w panse ide w la ap ede amelyore si-kilasyon an nan Konte Miami-Dade?

Question Title

* 6. Bay lòt kòmantè adisyonèl konsènan ide SMART ou a pi ba a:

T