Question Title

* 1. Vui lòng điền thông tin của bạn?

Question Title

* 2. Nhiệm vụ chính của bạn là gì? (đánh dấu vào một ô)

Question Title

* 3. Có bao nhiêu ao nuôi hiện có tại tổ chức của bạn? (đánh dấu vào một ô)

Question Title

* 4. Vui lòng chọn các dịch vụ quan trọng nhất đối với trang trại của bạn mà bạn mong đợi từ một nhà cung cấp thức ăn, sản phẩm y tế hoặc nhà cung cấp PL (đánh dấu vào mỗi câu trả lời phù hợp)

Question Title

* 5. Cho biết năng lực sản xuất PL trại giống của bạn? (đánh dấu vào một ô)

Question Title

* 6. Bạn lấy PL từ đâu? (đánh dấu vào một ô)

Question Title

* 7. Bạn mong đợi điều gì từ PL? (xếp hạng câu trả lời của bạn, đầu tiên là nguồn quan trọng nhất, cuối cùng là nguồn ít quan trọng)

Question Title

* 8. Bạn chọn thức ăn nuôi trồng như thế nào? (xếp hạng câu trả lời của bạn, đầu tiên là nguồn quan trọng nhất, cuối cùng là nguồn ít quan trọng

Question Title

* 9. Khi quản lý trang trại, bạn lo lắng điều gì nhất? (chọn 3 câu trả lời quan trọng nhất)

Question Title

* 10. Khi lựa chọn các sản phẩm về sức khỏe, yếu tố nào quan trọng nhất đối với bạn? (chọn 3 câu trả lời quan trọng nhất)

Question Title

* 11. Cho biết mối lo lắng chính về bệnh mà bạn đang phải đối mặt tại trang trại của mình là gì?

Question Title

* 12. Nếu bạn làm việc trong ngành chăn nuôi, thì bạn đang gặp phải những thách thức nào về di truyền học của tôm?

Question Title

* 13. Điều gì quan trọng nhất với bạn: khả năng di truyền với đặc điểm kháng bệnh HOẶC đặc điểm tăng trưởng nhanh? (đánh dấu vào ô bạn ưa thích)

Question Title

* 14. Bạn lấy tin tức về tôm từ đâu? (xếp hạng câu trả lời của bạn, đầu tiên là nguồn quan trọng nhất, cuối cùng là nguồn ít quan trọng)

Question Title

* 15. Vui lòng liệt kê 5 nhà cung cấp thức ăn và sản phẩm y tế xuất hiện trong tâm trí của bạn

Question Title

* 16. Vui lòng liệt kê 3 nhà cung cấp PL xuất hiện trong tâm trí của bạn

0 của 16 đã được trả lời
 

T