แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความสนใจของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คำตอบของทุกท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการออกแบบหลักสูตรปริญญาเอกที่เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาให้ข้อมูลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในการเข้าเรียนหลักสูตร

แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 14 ข้อ เป็นข้อคำถามแบบมีตัวเลือกและให้ระบุคำตอบสั้น ๆ

Question Title

* 1. ท่านมีความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือไม่

0 of 14 answered
 

T