1. Cefndir / Background

Mae nifer o gynghorau lleol yr ardal yn ystyried eu cyllidebau ar hyn o bryd ac mae hyn wedi cael effaith ar gost cludiant i ddisgyblion ôl 16 yn barod. Mae newidiadau pellach ar y gorwel.

Dymuna Rhieni Dros Addysg Gymraeg mewn cydweithrediad gydag Ysgol Gyfun Gwynllyw gasglu eich barn i asesu effaith costau teithio uwch i addysg 16 + oed ein plant. Byddwn yn gwerthfawrogi eich cymorth i lenwi’r holiadur hwn erbyn dydd Sadwrn Mawrth y 14eg. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad a fydd yn deillio o'r holiadur ym mis Mawrth. Byddwn yn cyflwyno'r adroddiad i'r awdurdodau lleol yn unigol yn ogystal.
Diolch o flaen llaw am eich cymorth. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A number of local councils in the area are considering their budgets at the moment and this has already had an impact on the cost of transport for pupils post 16. Further changes are on the horizon.
RHAG (Parents for Welsh Medium Education) in cooperation with Ysgol Gyfun Gwynllyw wish to ask your opinion to assess the impact of these increased costs of travel to 16+ education for our children. We would appreciate it if you could complete this questionnaire by Saturday March 14th.  We will publish the results from the questionnaire in a report in March. We will also be presenting the report to the local authorities individually.
Thanks in advance for your help.

Question Title

* 2. Beth yw eich Côd Post?
What is your Postcode?

Question Title

* 3. Pa mor bell ydych chi'n byw o Ysgol Gyfun Gwynllyw? 
How far do you live from Ysgol Gyfun Gwynllyw?                                                                                ¨

Question Title

* 4. Sut mae eich plentyn yn teithio i Ysgol Gyfun Gwynllyw?
How does your child travel to Ysgol Gyfun Gwynllyw?

Question Title

* 5. Beth yw'r amser teithio rhwng y tŷ ac Ysgol Gyfun Gwynllyw ar hyn o bryd?
What is the travel time between home and Ysgol Gyfun Gwynllyw at the moment?

Question Title

* 6. Ydych chi am i’ch plentyn gael addysg 16+ yn Ysgol Gyfun Gwynllyw?
Do you intend for your child to receive a post 16 education at Ysgol Gyfun Gwynllyw?

Question Title

* 7. Pa mor anodd fyddai i’ch plentyn gyrraedd Ysgol Gyfun Gwynllyw heb fws ysgol?
How difficult would it be for your child to get to Ysgol Gyfun Gwynllyw without a school bus?

Question Title

* 8. Rhowch amcan o'r amser teithio i Ysgol Gyfun Gwynllyw gyda chludiant cyhoeddus.
Give an estimate of the travel time to Ysgol Gyfun Gwynllyw using public transport.

Question Title

* 9. Pa swm y flwyddyn y byddech yn fodlon ei dalu i gael lle ar fws ysgol ar gyfer addysg ôl 16?
How much would you be willing to pay annually for a place on a school bus for 16+ education?

Question Title

* 10. A yw eich plentyn yn gymwys i gael cinio am ddim yn yr ysgol?
Is your child eligible for free school meals?

Question Title

* 11. Petai bws ar gael am gost o tua £400 y flwyddyn ar gyfer addysg 16+, a fyddai eich plentyn yn debygol o barhau i fynd i Ysgol Gyfun Gwynllyw?
If the cost of travel to post 16 education was around £400 a year, how likely would it be your child would still attend Ysgol Gyfun Gwynllyw?

Question Title

* 12. A yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn Lwfans Cynnal Addysg (EMA)?
Is your child eligible to receive an Education Maintenance Allowance (EMA) ?

Question Title

* 13. A fyddech yn barod i ddefnyddio'r Lwfans Cynnal Addysg (EMA) i dalu am ffïoedd cludiant?
Would you be prepared to use the Education Maintenace Allowance (EMA) to pay for transport costs?

Question Title

* 14. Ydych chi wedi derbyn unrhyw wybodaeth gan eich awdurdod lleol am ffïoedd cludiant eich plentyn yn newid, ers iddo/iddi gychwyn yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ?
Have you received any information from your Local Authority regarding changes in transport costs for your child since they started at Ysgol Gyfun Gwynllyw?

Question Title

* 15. Mae croeso i chi adael eich manylion cyswllt os hoffech dderbyn gwybodaeth am ein gwaith.
If you wish to receive any further details on our work please leave your contact details.

Question Title

* 16. A hoffech chi i ni ddanfon copi o'r adroddiad atoch ar ebost?
Would you like us to send you a copy of the report via email?

Defnyddir y wybodaeth a gesglir drwy'r holiadur hwn at bwrpas yr holiadur yn unig. Ni fydd unrhyw fanylion yn cael eu datgleu na'u rhannu.
Diolch yn fawr iawn am eich cymorth i lenwi'r holiadur hwn.

The information collected through this survey will be used for the purpose of this survey only. No details will be shared or disclosed.
Thank you very much for your time completing this survey.

T