Cảm ơn quý vị đã tham gia trả lời khảo sát ngắn gọn này về các trải nghiệm của quý vị với giao thông tại Seattle. Các câu trả lời ẩn danh của quý vị sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu cách làm thế nào để cải thiện khả năng tiếp cận giao thông trong cộng đồng của quý vị. Vui lòng trả lời một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất mà quý vị có thể.

Question Title

* 1. Mức độ quen thuộc của quý vị với từng loại dưới đây như thế nào?

  Chưa bao giờ nghe nói về loại này Tôi có nghe nói về loại này, nhưng không thể miêu tả được nó Tôi có thể miêu tả được loại này nhưng tôi chưa bao giờ s Tôi đã từng sử dụng nó một lần Tôi sử dụng nó một lần hoặc hai lần mỗi tháng Tôi sử dụng nó ít nhất là hàng tuần
Dùng Chung Xe Đạp Bike Share (Pronto)
Dùng Chung Xe Ô Tô CarShare (Car2Go, Zipcar, ReachNow)
Đi Chung Chuyến Xe RideShare (UBER, Lyft)

Question Title

* 2. Ba từ hoặc cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu quý vị khi quý vị nghĩ đến:

Question Title

* 3. Tôi có nhiều khả năng sẽ sử dụng những dịch vụ này hơn nếu:

Question Title

* 4. Tôi có ít khả năng sẽ sử dụng những dịch vụ này hơn nếu:

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T