Để đảm bảo các cư dân và khách đến thăm là những người khuyết tật có thể tiếp cận với tất cả các chương trình và dịch vụ của Thành Phố, Thành Phố đã thuê KMA thực hiện một đánh giá và phát triển một kế hoạch tiếp cận chiến lược. Thông tin có được từ công chúng là hết sức thiết yếu. Chúng tôi muốn lắng nghe những ý tưởng và những lo ngại của quý vị liên quan đến khả năng tiếp cận với các chương trình và cơ sở vật chất của Thành Phố. Dưới đây là 5 câu hỏi:

Question Title

* 1. Có tòa nhà/cơ sở vật chất nào của Thành Phố (các cấu trúc trong tòa nhà, công viên, sân chơi, đường mòn, bến tàu, trung tâm tái chế...) mà quý vị gặp khó khăn khi sử dụng không? 

Question Title

* 2. Quý vị đã bao giờ gặp khó khăn khi muốn nhận thông tin về một chương trình, dịch vụ hoặc sự kiện của Thành Phố không? 

Question Title

* 3. Quý vị có biết được cách thức có thể yêu cầu được nhận các tài liệu của Thành Phố theo các định dạng thay thế (ví dụ: bản in khổ lớn hoặc chữ Braille) không?

Question Title

* 4. Quý vị có biết được cách thức nào có thể yêu cầu được nhận một phương tiện hỗ trợ (ví dụ: thông dịch viện ASL-Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ, hoặc hệ thống nghe có trợ giúp) cho các dịch vụ và sự kiện của Thành Phố không?

Question Title

* 5. Có bất kỳ nhận xét nào khác về việc tiếp cận không?

T