กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามรายละเอียดของคำถามในแต่ละข้อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้การเก็บข้อมูลสำหรับการออกแบบค่า TCO สำหรับการใช้งานรถ Forklift ซึ่งเป็นค่าในการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น
ข้อ 1-4 : ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อกลับของทีมขาย EV forklift
ข้อ 5-8 : ข้อมูลการใช้งาน Forklift ปัจจุบันของท่าน

Question Title

* 1. ชื่อ-สกุล

Question Title

* 2. บริษัทของท่าน

Question Title

* 3. เบอร์ติดต่อของท่าน

Question Title

* 4. Email

Question Title

* 5. ประเภทของรถ Forklift ที่ท่านใช้งานในปัจจุบัน

Question Title

* 6. ยี่ห้อของรถ Forklift ที่ท่านใช้งานในปัจจุบัน

Question Title

* 7. ขนาดของรถ Forklift ที่ท่านใช้งานในปัจจุบัน (ตัน)

Question Title

* 8. ราคาค่าเช่า / ค่าใช้จ่ายของรถ forklift ที่ท่านใช้งาน (บาท/เดือน)

Question Title

* 9. จำนวนชั่วโมงการใช้งานของรถ Forklift โดยเฉลี่ยต่อวัน (ชั่วโมง)

T