Giới thiệu

Thành Phố Houston muốn biết ý kiến của quý vị về các quan ngại cũng như ưu tiên của quý vị liên quan đến vấn đề gia cư và khu vực.   Các câu trả lời khảo sát của quý vị sẽ là cơ sở để hoạch định các dự án phát triển gia cư và cộng đồng ở Houston.  Thông tin trả lời của quý vị sẽ được ẩn danh và không thể truy ngược đến quý vị.  Cám ơn quý vị!  

Nếu quý vị cần phương tiện trợ giúp đặc biệt (dịch vụ chuyển ngữ; định dạng khác) để giúp quý vị tham gia cuộc khảo sát ý kiến, vui lòng liên lạc với  Sasha Marshall tại Sasha.Marshall@houstontx.gov hoặc số 832.394.6201.
 
4% of survey complete.

T