2016 Nha Học Chánh Seattle K-5 ELA Thông Qua Tài Liệu Giảng Dạy

Phụ huynh/Cộng Đồng  Phiếu Xem Xét – Vòng 1

Nha Học Chánh Seattle đang trong quá trình đánh giá tài liệu giảng dạy môn tiếng Anh cho khối lớp từ Mẫu Giáo đến lớp 5 ( K-5).

Mục tiêu của quá trình là chọn ra những tài liệu giảng dạy tốt nhất để hổ trợ cho việc giảng dạy môn tập đọc và tập viết.

Phụ huynh và cộng đồng được mời để xem xét và đóng góp ý kiến cho các tài liệu đã được chọn lọc .  Ý kiến của quý vị sẽ giúp ban giám định chọn ra những tài liệu cho vòng lựa chọn thứ 2.  

Xem xét và đóng góp ý kiến cho vòng 1 sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 5. 

T