Евалуација на ризици и план за справување со ризиците

Оваа проценка на ризик е резултат од Проектот „Поддршка за сајбер безбедност кај микро и мали фирми“, поддржан од Американската Амбасада на Република Северна Македонија.

Преку одговарање на прашањата наведени во овој прашалник, ќе ги идентификувате главните сајбер ризици и влијанието што истите може да ги имаат врз вашата компанија.

Врз основа на резултатите од вашата проценка, ќе добиете ИЗВЕШТАЈ за оценка на ризиците со идентификација на вашите клучни ризици и со план за справување, ПРЕПОРАКИ за кои едукативни модули од тренинг програмата на проектот и 1 час МЕНТОРСКА СЕСИЈА за имплементација на мерките за намалување на сајбер ризиците во вашето работење.

T