Screen Reader Mode Icon
Kominote Broward la gen posiblite pou kreye yon nouvo plan pou mete fen nan epidemi VIH la epi angaje nouvo patnè nan pwosesis planifikasyon an. Plan an pral abòde pwoblèm ak baryè kominote nou an rankontre nan efò n ap fè pou diminye nouvo ka VIH yo ak pou ede moun k ap viv ak VIH yo. Sa se youn nan okazyon ou gen pou garanti yo tande vwa ou nan pwosesis sa a. Nou apresye kontribisyon ou. Sondaj sa a se premye etap nan pami anpil lòt, tankou entèvyou, gwoup diskisyon, prezantasyon kominote.

Sondaj sa a ta dwe pran kèk minit sèlman epi repons ou bay yo ap rete anonim nèt.

Question Title

* 1.  Ki kòd postal ou?

Question Title

* 2. Ki sèks ou?

Question Title

* 3. Ki ras ou?

Question Title

* 4. Ki gwoup etnik ou?

Question Title

* 5. Ki laj ou?

Question Title

* 6. Ki moun ou reprezante?

0 of 19 answered
 

T