Como Community Council xav paub txog kev siv lub Como Regional Park los ntawm cov pej xeev.  Qhov peb xav paub no yog txog tej kev mus mus los los ntawm lub park no, raws li tej kev taug kev, caij lus thij, thiab lwm yam. 

Ua ntej ntawv, peb yuav noog txog tej yam xw li pej xeev kev nyiam siv lub park no li cas mus rau li cas, thiab tej chaws siv ntawm lub park.  Peb yuav siv nej cov lus teb no los tsim kho lub park, kho tej kev taug, kho thiab ua tej paib, thiab kho kom sawv daws siv lub park no yooj yim.

Tej kev tsim kho no yog los ntawm Saint Paul Department of Parks and Recreation.  Thiab tau kev txhawb nqa los ntawm Minnesota Department of Health’s Statewide Health Improvement Partnership and Saint Paul-Ramsey County Public Health.

Koj tuaj siv lub Como Regional Park no npaum li cas?

Question Title

* 1. Koj tuaj siv lub Como Regional Park no npaum li cas?

Thaum koj tuaj ua si rau Como Regional Park no, koj tuaj li cas koj thiaj tuaj txog?

Question Title

* 2. Thaum koj tuaj ua si rau Como Regional Park no, koj tuaj li cas koj thiaj tuaj txog?

Thaum koj tuaj siv lub park no lawm, tej kev mus los ncig thiab caij lus thij puas yooj yim rau koj?

Question Title

* 3. Thaum koj tuaj siv lub park no lawm, tej kev mus los ncig thiab caij lus thij puas yooj yim rau koj?

T