ขณะนี้หมดเขตรับสมัครเนื่องจากถึงจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว ท่านที่ลงทะเบียนหลังจากนี้จะอยู่ใน waiting list

Registration Form of Supporting Program to

Thai Business Mission to The 3nd Forum on
China-ASEAN Technology Transfer and
Collaborative Innovation, China-ASEAN Expo 12th
Nanning, Guangxi, China

September 18th-21th 2015

Download introduction document from following link,

https://www.dropbox.com/s/gd4kd9cgd5u940i/1st%20Announcement%20of%20the%203rd%20Forum%20on%20China-ASEAN%20Technology%20Transfer%20and%20Collaborative%20Innovation.pdf?dl=0

Exhibition Homepage : http://act.cattc.org.cn/cxdh3/index_en.html

Question Title

Image
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม

1. การสนับสนุน
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน – อาเซียน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนที่พักรวม 4 คืน ในวันที่ 17-21 กันยายน บริษัทละ 1 ห้อง(ท่านสามารถเลือกพักได้ทั้งคู่และเดี่ยว) และยานพาหนะรับส่งระหว่างโรงแรม สถานที่จัดงาน และสนามบิน ตลอดช่วงเวลาจัดงาน

2. คุณสมบัติของบริษัทผู้มีสิทธ์ได้รับการสนับสนุน ได้แก่
- เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51%
- เป็นผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องในสาขากลุ่มเป้าหมายของงาน (โดยคณะทำงานจะพิจารณาให้กลุ่ม Modern Agriculture / Food / Bio-medicine และ Renewable Energy เป็นลำดับแรก)
การพิจารณาของคณะทำงานโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน – อาเซียน ถือเป็นที่สิ้นสุด
และรับจำนวนจำกัด

ทั้งนี้ บริษัทที่ไม่เข้าด้วยคุณสมบัติข้างต้น สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเอกสารสำคัญของบริษัทที่จะต้องนำส่งเพื่อประกอบการพิจารณาเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

3. การเดินทาง
ผู้เข้าร่วมเดินทางสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปกลับได้เอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเองทั้งหมด
โดยท่านสามารถหารายละเอียดสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพไป Nanning ได้จาก

สายการบิน Hainan
https://global.hnair.com/TH/GB/Home

สายการบิน China Southern
http://www.csair.com/en/

4. การติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม
สวทช. ขอติดตามผลการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ตั้งแต่วัตถุประสงค์ความตั้งใจของบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรมใน session ต่างๆ feedback และ business deal ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมงาน เป็นระยะๆต่อไป ทั้งนี้ เพื่อนำประสบการณ์ของทุกๆท่านมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม รวมทั้งเป็นข้อมูลประสบการณ์แบ่งปันให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในภาพรวมต่อไป
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุกๆท่าน ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วยกัน หากท่านใดไม่ให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูล สวทช. ใคร่ขอตัดสิทธิ์ท่านจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อๆไป

5. เงื่อนไขอื่นๆ
- หลังจากท่านผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะทำการแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยเร็วต่อไป
- กรณีเข้าเมืองต่างประเทศ หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธห้ามเข้าประเทศ หรือสินค้า/สิ่งของที่ท่านนำไปด้วยถูกปฏิเสธห้ามเข้าประเทศ สวทช. จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
- หากบริษัทที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ยกเลิกการเดินทางกระทันหันหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง

6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chinaaseanexpo_cattc@nstda.or.th

Question Title

* 1. ท่านเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขข้างต้นทุกข้อหรือไม่

T