Niamtxiv Cov Lus Nug

Kev Kawm thiab Qhia Ntawv:

Question Title

* 1. Kuv txaus siab rau kuv tus menyuam txoj kev kawm ntawv.

Question Title

* 2. Kuv txaus siab rau cov ntaub ntawv xibfwb muab rau menyuam nqa los ua tom tsev.

Question Title

* 3. Kuv txaus siab rau cov kev qhia xws li dhia/pov/ncaws npas, thiab qhia ntawv Hmoob.

Question Title

* 4. Kuv txaus siab rau kev qhia lus thiab kab li kev cai Hmoob.

Question Title

* 5. Yog koj tus menyuam tau txais kev qhia lus askiv EL, koj puas txaus siab rau.

Question Title

* 6. Yog muaj lwm yam xav hais los yog kev txhawj xeeb txog kev kawm/qhia ntawv sau rau nov.

Hauv tsev kawm ntawv zoo li cas:

Question Title

* 7. Kuv tus menyuam nyob hauv tsev kawm tau nyab xeeb tsis ntshai dabtsi.

Question Title

* 8. Kuv tus menyuam nyiam tuaj kawm ntawv. 

Question Title

* 9. Kuv tus menyuam tus xibfwb qhov website muaj cov lus qhia txog txhua yam kuv yuav tsum tau paub tam sim no thiab siv tau yoojyim.

Question Title

* 10. Kuv tus menyuam tus xibfwb qhov website muaj qee yam pab thiab siv tau rau kuv tus menyuam. 

Question Title

* 11. Thaum kuv qhia kuv cov lus txhawj xeeb tsev kawm ntawv daws sai li sai tau.

Question Title

* 12.  Kuv txaus siab rau cov sijhawm kuv tus menyuam tuaj kawm ntawv hais tias ntev txaus.

Question Title

* 13. Kuv txaus siab rau cov npav thauj thiab tos kuv tus menyuam.

Question Title

* 14. Tus principal tom tsev kawm ntawv teb kuv cov lus txhawjxeeb sai li sai tau.

Question Title

* 15. Yog muaj lwm yam xav hais los yog kev txhawjxeeb txog ntawm tsev kawm sau hauv qab no.

Txhua yam tshwm sim tom tsev kawm thiab niamtxiv kev koom tes:

Question Title

* 16. Txhua yam tshwm sim tom tsev kawm xws li noj peb caug, muag ntaub ntawv, thiab kev lom zem xws li carnival yog tej yam tseemceeb pab tau kuv tus menyuam txoj kev kawm.

Question Title

* 17. Tsev kawm muab sijhawm txaus qhia txog txhua yam yuav tshwm sim tom tsev kawm.

Question Title

* 18. Tsev kawm ua kom yoojyim rau tsev neeg tuaj koom cov kev tshwm sim tom tsev kawm.

Question Title

* 19. Yog muaj lwm yam xav hais los yog kev txhawjxeeb txog txhua yam tshwm sim tom tsev kawm thiab niamtxiv kev koom tes sau rau hauv qab no.

Ib cheeb tsam:

Question Title

* 20. Kuv muab cov khoom uas rov siv tau dua siv tom tsev (xws li taub dej yas, ntawv xom xwm tej)

Question Title

* 21. Kuv muab cov khoom noj xws li tawv txiv tsawb, tawv dib, plhaub qe, zaub qub pov nraum zoov kom tsis txhob muaj khib nyhiab ntau tom tsev.

Question Title

* 22. Kuv muab cov khoom noj xws li tawv txiv tsawb, tawv dib, plhaub qe, zaub qub Kuv qhia kuv tus menyuam kom xyaum ua tej yam xws li kev rov siv khoom dua los yog kev pab kom tsis txhob muaj khib nyhiab ntau tom tsev.

Question Title

* 23. Koj puas xav kom Noble muaj ib cov npav thauj menyuam los yog ntiav lwm tus tswv npav thauj menyuam?

Question Title

* 24. Yog koj muaj ib tug menyuam nyob qib 8, koj puas yuav cia koj tus menyuam rov tuaj kawm qib 9 tom Noble lwm xyoo?

Question Title

* 25. Yog koj muaj ib tug menyuam nyob qib 9, koj puas yuav cia koj tus menyuam rov tuaj kawm qib 10 tom Noble lwm xyoo?

T