ဝိစေကာ္စင္စာတတ္ေျမာက္မွဳကိုးဗစ္-၁၉ကာကြယ္ေဆးစည္းရံုးျခင္းစစ္တမ္း

Question Title

* 1. သင္၏စာတိုက္ကုဒ္ကဘာလဲ၊၊

Question Title

* 2. သင္သည္ဘာလူမ်ိဳးစုသို႕မဟုတ္ဘယ္တိုက္ကလူမ်ိဳးစုျဖစ္ပါသလဲ၊၊

Question Title

* 3. သင္အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ၊၊

Question Title

* 4. သင္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အစီအစဥ္ရွိပါသလား၊၊

Question Title

* 5. သင္က၄င္းအၾကာင္းအရာမ်ားအားအျခားလူေတြကိုမွ်ေဝလိမ့္မလား၊၊

Question Title

* 6. အကယ္၍သင္က၄င္းေၾကာင္းအရာမ်ားအားအျခားေသာလူေတြကိုမ်ွေဝပါဘယ္သူေတြကို
သင္မွ်ေဝေပးမွာလဲ၊၊
(မိသားစု၊သင့္သူခ်င္းမ်ား၊သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား)

T