2016 Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle K-5 ELA Pagpapatibay ng mga Materyales sa Instruksiyon
Magulang/Pamayanan Pormularyo sa Pagsusuri–Ika-1 Raun

Ang Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle ay nasa proseso ng pagtataya ng mga materyales sa instruksiyon para sa Sining sa Wikang Ingles ng K-5.

Ang layunin ng proseso ng pagpapatibay ay upang pumili ng mas mahusay na mga materyales sa instruksiyon na mayroon na susuporta sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat

Inaanyayahan namin ang mga pamilya at pamayanan na suriin at magbigay ng masasabi sa mga materyales na isinasaalang-alang.  Ang inyong masasabi ay makatutulong sa komite sa pagpili ng mga materyales na susuriin sa ika-2 raun 

Ang pagpapakita sa publiko at pagbibigay ng masasabi para sa ika-1 raun ay matatapos sa Mayo 20.

T