Koj Txoj Kev Xav Tseem Ceeb

Anchorage Tsev Kawm Ntawv Pawg thiab Cov Thawj Coj tab tom kho hauvpaus Tsev Kawm Ntawv lub hom phiaj muag kom pab txhua tus tub ntxhais kawm lub neej vam meej.

Ua tsaug rau koj lub sijhawm los ua daim ntawv no thiab koj lub suab rau txoj kev npaj no vim nws tseem ceeb.

Question Title

* 1. Thov khij txhua qhov uas raug siv.I am a:

Kuv yog:

Question Title

* 2. ASD lub hom phiaj yog "Qhia Txhua Tus Tub Ntxhais Kawm Kom Tau Raws Li Kev Ua Vam meej". Lub neej vam meej tau zoo li cas los yog txhais tau li cas rau koj?

Question Title

* 3. Khij koj txoj kev txhawj xeeb txog ntawm txhua cov lus nug no uas neej tsev neeg tau ntsib hauv txoj kev kawm ntawv.

  tsis muaj kev txhawj xeeb muaj kev txhawj xeeb
kev thauj mus los
khoom noj, khaub ncaws, thiab chaw nyob
kev siv computer / technology
kev zov me nyuam
kev nkag mus rau kev pabcuam kev noj qab haus huv
kev nkag mus rau cov kev pab rau cov neeg xiam
lus
kev hloov hauv khwv nyiaj
kev tseev kom muaj ntawd ib txoj haujlwm
cov neeg thab plaub thiab cov neeg tsis zoo
tsev kawm ntawv thiab zej zog kev nyab xeeb
kev haus yeeb thiab dej cawv
muaj ntau hom kawm
diam qhia sijhawm kawm ntawv

Question Title

* 4. Khij koj kev txhawj xeeb txog cov laj thawj thaiv kev tsis sib haum xeeb uas ASD yuav ntsib hauv kev pab cov tub ntxhais kawm ua tiav?

  tsis muaj kev txhawj xeeb muaj kev txhawj xeeb
kev nrhiav nyiaj rau tsev kawm ntawv
muab cov kev qhia ntawv sib tw (provides challenging instructional programs)
nrhiav thiab khaws cov kws qhia ntawv zoo thiab cov neeg ua haujlwm siab
nthuav dav kev sib txuas lus thiab kev koom tes hauv zej zog
muab qhov chaw nyab xeeb
nce tub ntxhais kawm ua tau zoo dua
koom tes nrog tsev neeg
Chronic absenteeism (qhaj ntau dua 17 hnub kawm ntawv)

Question Title

* 5. Ntsuas qhov tseem ceeb ntawm cov chaw hauv qab no rau kev npaj phiaj xwm.

  tsis tseem ceeb tseem ceeb mentsis tseem ceeb pesnrab tseem ceeb heev
cov tub ntxhais kawm kev kawm hauv kev nyeem ntawv, ua lej, thiab science
kev qhia computer thiab coding
qhov chaw nyab xeeb
cov ntawv kawm thiab qhia
naps menyuam kawm ntawv rau qhov chaw ua haujlwm
npaj tub ntxhais kawm rau tsev kawm qib siab
kev kawm hauj lwm thev naus laus zis kev kawm ntawv (CTE yog Career Technology Education)
nkag tau mus rau advanced placement thiab honors kawm
nkag tau dual-enrollment college hom kawm
nkag tau online hom kawm
nthuav kev sib raug zoo thiab txoj kev xav kev kawm (sib tham tau thiab ua haujlwm uake)
txhim kho tsev neeg / zej zog thiab kev koom tes
txhawb rau cov kev kawm xws li pab pawg, kev ntaus kis las ua ke, thiab tus menyuam kawm ntawv cov koom haum
xaiv tsev kawm ntawv / lwm txoj kev kawm
txoj hauv kev thiab kev nkag tau rau txhua tus tub ntxhais kawm

Question Title

* 6. Thov siv sijhawm mentsis los piav qhia txog qee yam kev txiav txim siab ntxiv Anchorage School District thiab peb lub zej zog yuav tsum txiav txim siab tsim daim phiaj xwm tswv yim.

Question Title

* 7. Cov haiv neeg twg yog cov zoo tshaj plaws ntawm koj?

Question Title

* 8. Koj tau kawm ntawv qib siab kawg nkaus yog dab tsi?

0 of 8 answered
 

T