Question Title

* 1. Արդյո՞ք պարզ է նոր կայքի կառուցվածքը հին կայքի համեմատ։

Question Title

* 2. Ինչպե՞ս կգնահատեք կայքի արտաքին տեսքը․ (ըստ 1-10 սանդղակի)

Question Title

* 3. Ի՞նչը կփոխեք կամ կավելացնեք կայքում։

0 of 3 answered
 

T