Wisconsin Literacy Txuj Kev Soj Ntsuam txug Kev Txhaaj Tshuaj COVID-19

Question Title

* 1. Koj tug zip code yog le caag?

Question Title

* 2. Koj yog haiv tuab neeg dlaab tsi?

Question Title

* 3. Koj lub noob nyoog pis tsawg xyoo?

Question Title

* 4. Koj puas npaaj txhaaj tshuaj tiv thaiv kaab mob?

Question Title

* 5. Koj puas yuav qha cov lug paub nuav rua lwm tug?

Question Title

* 6. Yog koh yuav qha cov lug paub nuav rua lwm tug, nua koj yuav qha rua leej twg? (tsev tuab neeg, tej phooj ywg, cov nyob ntawm koj tog tsev)

T