1. Cyflwyniad

Mae awdurdodau lleol Sir Benfro, Ceredigion, Powys a Sir Gaerfyrddin wedi uno ag Asiantaeth Fabwysiadu Dewi Sant, Adoption UK ac After Adoption i drefnu ychydig o gymorth ar y cyd i deuluoedd mabwysiadol sy'n byw yn yr awdurdodau hyn. Diben yr arolwg hwn yw darganfod pa fath o gymorth yr hoffech inni ei ddarparu.

Byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn llenwi'r arolwg canlynol.

* 1. Ble rydych chi a'ch teulu yn byw?

* 2. Ar ba gam o'r broses Mabwysiadu ydych chi?

* 3. Os oes eisoes gennych blant wedi'u lleoli neu eu mabwysiadu rhowch ychydig o wybodaeth inni am eu hoedrannau gan y bydd hyn yn ein helpu i drefnu lleoliadau addas ar gyfer digwyddiadau teuluol.

  Bachgen Merch 0-5 mlwydd oed 6 - 10 mlwydd oed 11 - 16 mlwydd oed 17 neu'n hyn.
Plentyn 1
Plentyn 2
Plentyn 3
Plentyn 4
Plentyn 5

* 4. Ydych chi eisos yn mynd i grwp cymorth ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu?

* 5. Os gwnaethoch ateb 'ydw'i'r cwestiwn blaenorol, pwy sy'n trefnu'r grwp cymorth rydych yn mynd iddo?

* 6. A fyddech chi'n hoffi gallu mynd i grwpiau cymorth/cyfleoedd cymdeithasu rheolaidd ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu yng Ngorllewin Cymru ?

* 7. Os mai 'byddwn' oedd eich ateb i'r cwestiwn uchod, pa fath o gyfarfodydd grwp yr hoffech fynd iddyn nhw?

  Ie Na Efallai
Cyfarfodydd gyda'r nos heb blant lle gellid trafod anawsterau a heriau.
Cyfarfodydd gyda'r nos heb blant lle atebir cwestiynau / rhoddir cyflwyniadau gan siaradwyr ag arbenigedd neilltuol.
Cyfarfodydd yn ystod y dydd pan fo'r plant yn yr ysgol.
Cyfarfodydd yn ystod y dydd sy'n addas i blant ifanc fynd iddyn nhw.
Diwrnodau hwyl a chyfleoedd i ddod ynghyd i deuluoedd.

* 8. Pa iaith a ddefnyddir yn eich cartref?

* 9. Pa iaith fyddech yn ei ffafrio mewn grwpiau cymorth, sesiynau hyfforddiant neu ddiwrnodau gweithgarwch teuluol? (mae'n bosib na fyddwn yn gallu ymateb i'ch cais yn syth ond gallwn ei gorffori yn ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol)

* 10. A fyddai gennych ddiddoreb mewn grwp ar-lein sy'n defnyddio rhyw fath o gyfleuster gwibnegeseau / sgwrsio?

* 11. A oes gennych ddiddordeb mewn mynychu unrhyw gyrsiau hyfforddi ol-mabwysiadu pe byddai modd eu trefnu yng Ngorllewin Cymru? Os mai 'oes' yw'r ateb nodwch pa rhai a fyddai o ddiddordeb ichi.

  Ie Na Effallai
Cyswllt rhwng plant a theuluoedd biolegol.
Materion addysgol.
Rhianta pobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi'u mabwysiadu.
Gwaith hanes bywyd.
Effeithiau trawma cynnar a rhianta therapiwtig.

* 12. Mae After Adoption yn ystyried trefnu rhai gweithgareddau/grwpiau ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi'u mabwysiadu.

  Ie Na
Rwy'n meddwl efallai byddau gan fy mab/merch diddordeb yn hyn.
Rhowch fwy o wybodaeth i mi (os 'ie', rhowch fanylion cyswllt isod.)

* 13. Ydych chi'n aelod o Adoption UK ?

* 14. Os nad ydych yn aelod o Adoption UK ar hyn o bryd, a fyddai gennych ddiddordeb mewn derbyn gwybodaeth sy'n disgrifio'r gwasanaethau y gallwn eu cynnig?

T