Cyflwyniad

Ydych chi'n gofalu am rywun arall ochr yn ochr â'ch gwaith cyflogedig? Rydym yn cydnabod pa mor anodd gall hynny fod. Mae llawer o gyflogwyr ddim yn cydnabod hynny ac nid yw hynny’n ddefnyddiol pan fyddwch chi'n ceisio ymdopi â gwaith ac yn gofalu am rywun.

 

Rydym yn gweithio gyda Gofalwyr Cymru i gasglu data ar yr arfer gorau a'r arferion gwaethaf. Bydd y data hwn yn ein helpu i gasglu tystiolaeth, siarad â'r Llywodraeth am yr hyn sydd angen ei newid a gweithio'n uniongyrchol gyda chyflogwyr i wneud pethau'n well i'r rhai sy'n gofalu am eraill.

 

Pan fydd angen mwy o help ar bobl, o bob oed, i fyw o ddydd i ddydd, oherwydd anabledd, salwch, neu henaint, maen nhw'n troi'n fwyaf aml at deulu neu ffrindiau am gymorth. Ffrind neu aelod o'r teulu sy'n darparu'r cymorth hwnnw yw gofalwr. Gall gofalwyr fod o bob oed a gallant ofalu am fwy nag un person. Nid oes rhaid darparu gofal o reidrwydd yn y cartref, gall nifer o ofalwyr fod yn gofalu o bell.

Gall y cymorth y mae gofalwyr yn ei roi amrywio yn ôl amgylchiadau ond gallant gynnwys pob un neu rai o'r canlynol:

 

Cefnogaeth emosiynol - tawelwch meddwl, gwrando a chysuro

Help wrth symud o gwmpas, er enghraifft mynd i mewn ac allan o'r gwely

Cymorth ymarferol - helpu i fynd i'r ysbyty, apwyntiadau meddygol, paratoi prydau bwyd
Help gyda thasgau yn y cartref - siopa, golchi dillad, glanhau

Rheoli materion cyllid - trefnu budd-daliadau, talu biliau, cyllidebu Trefnu a chydlynu gofal a chymorth - o asiantaethau allanol

Gofal personol - cymorth wrth wisgo, ymolchi, mynd i'r toiled

Gofal meddygol - rhoi tabledi, helpu gydag offer meddygol

Cefnogi hamdden a gweithgareddau cymdeithasol eraill.

 

Mae'r arolwg yn agored i bawb. Nid oes rhaid i chi fod yn aelod o undeb ac rydym yn croesawu profiadau amrywiol. Mae'n cymryd tua 6 munud i'w gwblhau. Byddwn yn cadw eich data personol yn gwbl gyfrinachol, ond efallai y byddwn yn defnyddio'r tueddiadau cyffredinol a gasglwyd yn yr arolwg hwn i greu ac i ddylanwadu ar ganllawiau ar gyfer gweithleoedd.

T